Bộ TT&TT ban hành Kế hoạch phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019

Ngày 3/4/2019, Thứ trưởng Phan Tâm thay mặt lãnh đạo Bộ TT&TT đã ký ban hành Kế hoạch Công tác xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự, tạo môi trường làm việc ổn định chính trị và đảm bảo an ninh từ trong nội bộ, làm nền tảng để nâng cao hiệu quả các mặt công tác, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường hiệu quả việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN), không vi phạm lộ, lọt tài liệu mang BMNN.
 
Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện các quy định của nhà nước về công tác bảo vệ BMNN của lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị thuộc Bộ TT&TT. Tham gia đầy đủ, có trách nhiệm công tác xây dựng, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan chức năng sở tại, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực, địa phương nơi cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp có trụ sở làm việc, sản xuất kinh doanh.
 
Theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ TT&TT tăng cường công tác tuyên truyền đối với lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại các đơn vị thuộc Bộ TT&TT; nâng cao ý thức tự giác, nhận thức trước mọi âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, tích cực bảo vệ nội bộ, bảo vệ BMNN, chống địch thâm nhập, tác động, chuyển hóa nội bộ, nhất là những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Duy trì đoàn kết nhất trí trong cơ quan, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2019; không để cán bộ, công nhân viên tham gia các hoạt động phức tạp về an ninh trật tự. Đảm bảo tốt công tác định hướng thông tin tuyên truyền về các sự kiện của đất nước, không để các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu lợi dụng chống phá Nhà nước.
 
Phối hợp chặt chẽ với Cục A03, Bộ Công an: tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, rà soát, xác minh nhân sự tuyển dụng vào những vị trí quan trọng, bộ phận liên quan đến BMNN; thẩm tra, xác minh cán bộ, đảng viên xuất cảnh ra nước ngoài công tác, học tập và thăm quan; tăng cường công tác bảo vệ an ninh nội bộ; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, tài liệu và các trang thiết bị phục vụ làm việc.
 
Mặt khác, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, an toàn trụ sở cơ quan; tăng cường xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ đủ về số lượng, bảo đảm hoạt động có chất lượng. Phối hợp với Cục A03, Bộ Công an và công an trên địa bàn tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, phương án, nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ, việc quản lý, sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và các loại phương tiện trang bị cho lực lượng bảo vệ.
 
Xây dựng Kế hoạch, tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ BMNN tại một số đơn vị thuộc Bộ TT&TT để đánh giá những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt chưa được trong công tác quản lý, sử dụng các dịch vụ viễn thông, Internet để phòng ngừa lộ, lọt thông tin qua mạng, ngăn chặn tin tặc xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, đánh cắp thông tin. Xây dựng chương trình, tổ chức lớp tập huấn về công tác bảo vệ BMNN cho cán bộ chuyên trách, hoàn thành trong Quý III/2019. Phấn đấu xây dựng 2 - 3 đơn vị thuộc Bộ đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2019.