Số liệu cấp phép tàu cá, phát thanh truyền hình và truyền thanh không dây Qúy I năm 2019

Xem chi tiết tại đây.