Bắc Giang tập trung xây dựng chính quyền điện tử

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh cho biết, tỉnh đang tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, góp phần cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội địa phương.

20190315-l13.jpg

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả  tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang

Thời gian tới, tỉnh quan tâm cập nhật Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang phiên bản 1.0 lên phiên bản mới theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong đó lấy yêu cầu và kết quả cải cách thủ tục hành chính làm thước đo mức độ hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin, giúp cơ quan nhà nước nhanh chóng hình thành danh mục, lộ trình đầu tư, cách thức theo dõi, đánh giá mức độ sẵn sàng về chính quyền, cơ quan điện tử trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bắc Giang cũng chú trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách về thúc đẩy và phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh như ban hành quy định, quy trình về chuẩn tích hợp, trao đổi dữ liệu, việc sử dụng các ứng dụng dùng chung và chuyên ngành; xây dựng quy định, quy trình chuẩn hóa về mặt tạo lập, cập nhật, khai thác, chia sẻ cơ sở dữ liệu dưới các hình thức khác nhau để xây dựng ứng dụng phù hợp; quy định về hành chính bắt buộc để lưu trữ, chia sẻ và sử dụng cơ sở dữ liệu giữa các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.
 
Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang nghiên cứu các giải pháp, mô hình xây dựng Chính quyền điện tử hiện đại, hướng tới Chính phủ số và dữ liệu mở tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phù hợp với thực tiễn của tỉnh, đáp ứng yêu cầu về quản lý, điều hành của UBND tỉnh để cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang phiên bản 1.0 lên phiên bản mới.
 
Ngoài ra, tỉnh Bắc Giang tập trung đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông hiện đại; đào tạo và phát triển nhân lực công nghệ thông tin về quản lý, triển khai, ứng dụng... nhằm đảm bảo cho sự thành công của Chính quyền điện tử ở địa phương.
 
Năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang đã triển khai nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương như: Xây dựng Đề án phát triển thành phố thông minh tỉnh Bắc Giang đến năm 2025; xây dựng, nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các Cổng thành phần của các cấp, các ngành; triển khai thí điểm liên thông phần mềm một cửa điện tử 3 cấp tỉnh - huyện - xã cho thành phố Bắc Giang.
 
Cùng với đó là việc tích hợp liên thông các dịch vụ công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với phần mềm một cửa điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư; triển khai thực hiện kế hoạch phổ cập kiến thức khoa học và công nghệ đến người dân qua điện thoại di động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018 - 2020; xây dựng phần mềm ứng dụng App 4G plus chuyên về lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang; chỉ đạo sử dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã để thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử trên môi trường mạng…
 
Đến nay, 10/10 huyện, thành phố, 19 sở, ngành và 230/230 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã triển khai một cửa điện tử (đạt 100% các cấp, ngành triển khai một cửa điện tử). Tại tỉnh đã thực hiện kết nối liên thông dữ liệu từ phần mềm một cửa điện tử đến các phần mềm chuyên ngành của 4 Bộ là Tài chính, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; kết nối liên thông giữa phần mềm một cửa điện tử với phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp của Văn phòng UBND tỉnh.
 
Hiện nay, oạt động của hệ thống một cửa điện tử của các cấp, ngành tại tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực so với những năm trước, trong đó 85% thủ tục hành chính cấp huyện và 89% thủ tục hành chính cấp sở được giải quyết qua một cửa điện tử; 100% cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã sử dụng phần mềm để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa điện tử…
 
100% các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố ở Bắc Giang cũng đã được cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành công việc; 16/20 sở, ngành trong tỉnh đã triển khai phần mềm đến đơn vị sự nghiệp trực thuộc; 100% các huyện, thành phố đã triển khai phần mềm liên thông đến cấp xã...
Nguồn: Theo TTXVN