Tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2019

Ngày 08/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019.

Kế hoạch nhằm mục tiêu thực hiện có hiệu quả Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình hành động về thông tin đối ngoại tỉnh Thái Bình giai đoạn 2014 – 2020; nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại, thúc đẩy quảng bá hình ảnh, con người, lịch sử, văn hóa và các thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh; thông tin về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm mời gọi đầu tư ngoài tỉnh, nước ngoài và kiều bào đến với tỉnh Thái Bình.

Các nội dung của hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019 bao gồm: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại; Bố trí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại; Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và các hoạt động thông tin đối ngoại cụ thể như tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; xây dựng các sản phẩm, ấn phẩm phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh; xây dựng các phim tài liệu, phóng sự, tọa đàm về thông tin đối ngoại bằng tiếng nước ngoài phát trên các kênh truyền hình đối ngoại, báo, tạp chí của Trung ương nhằm tuyên truyền về thành tựu của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá, giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; đẩy mạnh hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, khoa học, tổ chức sự kiện tại nước ngoài để quảng bá hình ảnh tỉnh Thái Bình, tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế thông qua các cơ chế tọa đàm, hội nghị và hội thảo quốc tế; hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh Thái Bình…
 
Kế hoạch cũng đã phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và thời gian thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019. Trong đó Sở Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, đánh giá công tác thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.