Lập Hội đồng quản lý Trung tâm Internet Việt Nam

Hội đồng quản lý là đại diện Bộ TT&TT tại Trung tâm Internet Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ TT&TT vừa ký ban hành Quyết định số 238/QĐ-BTTTT ngày 1/3/2019, quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1756/QĐ-BTTTT ngày 13/10/2017 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam.
 
Theo đó, bổ sung khoản 1a Điều 3 Quyết định số 1756/QĐ-BTTTT ngày 13/10/2017 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam, như sau:
 
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
 
1a. Hội đồng quản lý
 
Hội đồng quản lý là đại diện của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Internet Việt Nam.
 
Hội đồng quản lý quyết định về chủ trương, phương hướng, kế hoạch hoạt động, tài chính và công tác nhân sự; kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Internet Việt Nam.
 
Hội đồng quản lý có Chủ tịch và các thành viên.
 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định thành lập và phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý.” 
 
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.