Tổng hợp tình hình công khai

STT
Tên báo cáo
Năm/kỳ báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
 9  Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông  2022    530/QĐ-BTTTT  06/04/2022  https://mic.mediacdn.vn//Upload_Moi/2022_eng02/cong-khai-quyet-toan-2020.pdf
8 Quyết định công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Bộ TTTT 2021   403/QĐ-BTTTT 31/3/2021 Upload_Moi/2020_anh02/Quyet-dinh-cong-khai-ngan-sách-nha-nuoc-2019-Bo-TTTT.pdf
7  Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Bộ TTTT 2021   953/BTTTT-KHTC 31/3/2021 Upload_Moi/2020_anh02/Tinh-hinh-thực-hiện-công-khai.pdf
6
 Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Bộ TTTT
 2020
 
 
 07/4/2020
https://mic.gov.vn/Upload_Moi/2020_vietnam/Bao-cao-tinh-hinh-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-c%C3%B4ng-khai-Bo-TTTT-nam-2018.pdf
4
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
 2021
 
 15/01/2020
 
5 Quyết định về việc quy định định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô tô phục vụ công tác chung     434/QĐ-BTTTT 27/03/2020  
4 Quyết định ban hành Quy định về quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thôn tin và Truyền thông     524/QĐ-BTTTT 09/04/2020  
3 Quyết định quy định về tài sản có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công     525/QĐ-BTTTT 09/04/2020  
2 Quyết định quy định về định mức sử dụng xe chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (đợt 1)     1299/QĐ-BTTTT 30/07/2020  
1  Quyết định ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông      1953/QĐ-BTTTT  13/11/2020