Kết luận thanh tra Công ty Cổ phần Sách MCBooks

Thực hiện Quyết định số 880/QĐ-TTra ngày 16/11/2018 của Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra Công ty Cổ phần Sách MCBooks, từ ngày 26/11/2018 đến ngày 13/12/2018, Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra tại các địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Sách MCBooks.
 
Xét báo cáo kết quả thanh tra số 04/BC-ĐTT ngày 21/12/2018 của Trưởng đoàn thanh tra,
 
Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông kết luận như sau: (Xem toàn văn chi tiết tại tệp đính kèm).
Nguồn: Nguồn: Thanh tra Bộ