Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bưu chính tại Công ty Cổ phẩn Chuyển phát nhanh VIP

Thực hiện Quyết định thanh tra số 750/QĐ-TTra ngày 17/10/2018 của Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra Công ty Cổ phẩn Chuyển phát nhanh VIP và Kế hoạch tiến hàng thanh tra đã được phê duyệt, từ ngày 01/11/2018 đến ngày 14/11/2018, Đoàn thanh tra của Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội đã tiến hành thanh tra tại trụ sở và điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh VIP.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 06/BC-ĐTT ngày 26/11/2018 của Trưởng đoàn thanh tra.
 
Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông kết luận như sau: (Xem tại tại tệp đính kèm).