Kết luận thanh tra tại Công ty cổ phần Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc

Thực hiện Quyết định thanh tra số 735/QĐ-TTra ngày 17/10/2018 của Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, thanh tra việc chấp hành pháp luật về thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp tại Công ty cổ phần Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc và Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại trụ Công ty cổ phần Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc, địa chỉ số 38/6 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 01/BC-ĐTT ngày 19/11/2018 của Đoàn Thanh tra.
 
Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông kết luận thanh tra như sau: (Xem tại tệp đính kèm)