Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính, kế toán và thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra tại Cục Tần số vô tuyến điện

Thực hiện Quyết định thanh tra số 124/QĐ-TTra ngày 27/3/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán và thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra tại Cục Tần số vô tuyến điện (sau đây gọi tắt là Cục Tần số), từ ngày 05/4/2018 đến ngày 22/6/2018 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Cục Tần số (trụ sở tại 115 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 28/8/2018, ý kiến giải trình của Cục Tần số.
 
Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông kết luận như sau (xem tại tệp đính kèm)./.