Kết luận Thanh tra về việc chấp hành các quy định của phát luật về tần số vô tuyến điện và an toàn bức xạ vô tuyến điện đối với Viễn thông Quảng Ninh

Ngày 02/11/2018, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện đã ban hành kết luận thanh tra số 1213A/KLTT-TTV, kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tần số và an toàn bức xạ vô tuyến điện đối với Viễn thông Quảng Ninh.
 
Để xem toàn văn kết luận nêu trên, xem tại tệp đính kèm./.