Kết luận thanh tại Công ty TNHH sách thiết bị giáo dục Đức Trí

Ngày 6/11/2018, Thanh tra Bộ TT&TT đã ban hành văn bản số 828/KL-TTra kết luận thanh tra tại công ty TNHH sách thiết bị giáo dục Đức Trí, xem toàn văn kết luận thanh tra tại tệp đính kèm.