Kết quả chính thức tổng điều tra kinh tế năm 2017

Ngày 19/9/2018, Tổng cục Thống kê đã tổ chức họp báo và phát hành Thông cáo báo chí kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2017.
 
Nội dung thông cáo báo chí có các thông tin quan trọng như: số lượng cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, số lượng lao động/việc làm, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách... của các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính - sự nghiệp, các hợp tác xã, các cơ sở kinh tế cá thể, các cơ sở tôn giáo... trên phạm vi cả nước và các số liệu so sánh tương ứng với kỳ tổng điều tra năm 2012.

 

Để thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức đơn vị có liên quan thuộc Bộ trong việc truy cập, tiếp cận thông tin phục vụ cho công tác chuyên môn,  Cổng TTĐT Bộ TT&TT đăng tải tài liệu nêu trên tại đây./.