Đề nghị xây dựng Nghị định về kết nối và chia sẻ dữ liệu số

Bộ Thông tin và Truyền thông đang đề nghị xây dựng Nghị định về kết nối và chia sẻ dữ liệu số nhằm tạo thêm cơ sở pháp lý thuận lợi cho việc tổ chức, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình hoạt động góp phần thực hiện các mục tiêu của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Trong bối cảnh Đảng, Quốc hội và Chính phủ đặt mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công trực tuyến và Chính phủ điện tử, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật cấp nghị định tạo thêm cơ sở pháp lý cho việc kết nối và chia sẻ dữ liệu số là cần thiết nhằm tăng cường kết nối, tích hợp, trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cá nhân góp phần triển khai Chính phủ điện tử hiệu quả.
 
Đối với triển khai một số giải pháp về đảm bảo sẵn sàng trong việc chia sẻ và kết nối, chia sẻ dữ liệu và thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, mục tiêu của chính sách là: Quy định/hướng dẫn các cơ quan nhà nước chuẩn bị sẵn sàng chia sẻ hoặc thực hiện chia sẻ, khai thác dữ liệu chia sẻ phục vụ các hoạt động của mình, các tổ chức cá nhân khai thác dữ liệu phù hợp theo quy định của pháp luật.
 
Nội dung của chính sách: Quy định các cơ quan chủ quản CSDL phải ban hành quy chế khai thác, chia sẻ; quy định việc kết nối, chia sẻ dữ liệu phải qua các dịch vụ cung cấp dữ liệu; quy định các hình thức chia sẻ dữ liệu: kết nối, chia sẻ đóng gói hay trực tuyến tải về; các ràng buộc đối với các hình thức này; ưu tiên kết nối giữa các hệ thống thông tin; quy định về hình thức, nội dung đề nghị đăng ký kết nối dữ liệu, đơn vị tiếp nhận xử lý.
 
Bên cạnh đó, quy định trường hợp từ chối kết nối, không được từ chối kết nối hệ thống thông tin; quy định các trường hợp ngừng kết nối, tạm ngừng kết nối như nâng cấp, mở rộng, bất khả kháng, vi phạm quy chế; quy định yêu cầu đảm bảo sự vận hành; quy định lưu trữ nhật ký kết nối cập nhật và khả năng khôi phục đảm bảo sự an toàn dữ liệu, cơ sở xác định trách nhiệm trong việc cập nhật; quy định lưu trữ nhật ký kết nối khai thác bao gồm nội dung, thời gian lưu trữ. Đây là cơ sở để giải quyết các sự cố, vướng mắc trong quá trình sử dụng dữ liệu, đảm bảo yếu tố pháp lý theo Luật Giao dịch điện tử; quy định về mô hình kết nối, việc chia sẻ trực tiếp hay gián tiếp qua trung gian và các yêu cầu ràng buộc nếu có…
 
Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với đề nghị  này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.