Nâng cao vai trò của Ngành TT&TT trong tình hình mới

Năm 2017, tỉnh Bắc Giang đã nỗ lực cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, xếp hạng 30/63 tỉnh thành. Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2017 đạt 13,3%, đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Đây là những kết quả tỉnh Bắc Giang đạt được sau những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư tạo động lực phát triển kinh tế địa phương trong tiến trình hội nhập quốc tế, trong đó góp phần không nhỏ của Ngành TT&TT.

20180827-M01-BG.jpg
 
Đồng chí Trần Minh Chiêu, Giám đốc Sở TT&TT Bắc Giang phát biểu tại hội nghị triển khai công tác Ngành TT&TT tỉnh Bắc Giang năm 2018
 
Với việc ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 30/6/2016 về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 cộng với sự nỗ lực vào cuộc của các cấp, các ngành, nhiều nhiệm vụ giải pháp về thu hút đầu tư của tỉnh đã được triển khai đồng bộ. Chủ tịch UBND tỉnh đã lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh; giao nhiệm vụ trọng tâm hàng năm cho các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, người đứng đầu các Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; người đứng đầu một số cơ quan Trung ương trên địa bàn và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố để làm cơ sở xếp loại trách nhiệm người đứng đầu hàng năm; duy trì thường xuyên và nâng cao chất lượng chuyên mục “Dân hỏi - Giám đốc trả lời” trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Trung tâm Hành chính Công tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính một cách thuận lợi nhất. Các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố đã thực hiện việc rà soát các thủ tục hành chính của từng sở, ngành, địa phương và thực hiện công bố công khai các thủ tục hành chính trên trang website, nơi giải quyết thủ tục hành chính của từng cơ quan.
 
Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Bắc Giang từng bước khắc phục những khó khăn, tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh giao về phát triển lĩnh vực thông tin, truyền thông. Công tác ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính được các cấp, các ngành, các địa phương ngày càng quan tâm. Sở tham mưu UBND tỉnh phương án triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến trong thời gian tới. Toàn tỉnh có 2.127 thủ tục hành chính trong đó 1.912 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2; 667 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 103 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên trang thông tin điện tử. Chỉ đạo duy trì ổn định hoạt động của Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, đảm bảo an toàn đường truyền mạng WAN kết nối trực tiếp từ Trung tâm tích hợp dữ liệu đến 18 sở ngành và Trung tâm Hành chính công, đồng thời đã kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng đến UBND 10 huyện, thành phố. Công tác thông tin liên lạc được đảm bảo thông suốt, hạ tầng bưu chính, viễn thông được quan tâm đầu tư theo hướng hiện đại, chất lượng các dịch vụ ngày càng nâng lên.Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, phản ánh kịp thời, khách quan, toàn diện về diễn biến tình hình trong tỉnh. Các cơ quan báo chí kịp thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các vấn đề, sự kiện thời sự nổi bật. Nhiều vấn đề mang tính trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực phòng chống tham nhũng, lãng phí; nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, quản lý tài nguyên khoáng sản... đã đăng tải kịp thời trên các phương tiện truyền thông. Qua đó đã giúp cho các cấp lãnh đạo có thêm kênh thông tin để đề ra các biện pháp trong chỉ đạo, điều hành cho từng địa phương, đơn vị.
 
Tuy nhiên, lĩnh vực thông tin truyền thông cũng còn một số hạn chế như: Việc đầu tư cho ứng dụng CNTT của các cấp, các ngành vẫn còn chưa đồng bộ, các hệ thống phần mềm do nhiều doanh nghiệp cung cấp, không thống nhất về kiến trúc, công nghệ nên khó khăn trong liên thông phần mềm, tích hợp dữ liệu trao đổi thông tin giữa các cấp, các ngành; Cổng thông tin điện tử thống nhất và duy nhất để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 chưa hình thành; Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động thông tin của hệ thống đài truyền thanh xã, phường, thị trấn còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là ở các khu vực vùng sâu, vùng xa…
 
Trong thời gian tới, Ngành TT&TT tập trung, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao trên các lĩnh vực CNTT, BCVT và báo chí, thông tin đối ngoại: Tham mưu xây dựng phần mềm quản lý giao đất, cho thuê đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai; Hoàn thiện nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang và các cổng thành phần năm 2018, nâng cấp, chuẩn hóa hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc tỉnh Bắc Giang; hoàn thành xây dựng phần mềm ứng dụng App 4G plus chuyên về lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang và phần mềm tự động nhận dạng, bóc tách thông tin tích hợp với các phần mềm dùng chung tỉnh Bắc Giang. Tích hợp liên thông các dịch vụ công của Bộ Kế hoạch đầu tư với phần mềm Một cửa điện tử của Sở Kế hoạch đầu tư; Triển khai việc gửi nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ, kết nối liên thông 3 cấp tỉnh – huyện – xã và kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia; Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách, văn bản QPPL tới các cơ quan nhà nước về cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên các phương tiện thông tin đại chúng tạo sự chuyển biến trong nhận thức, thay đổi thói quen của người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính; Đảm bảo an toàn thông tin mạng; Kiểm tra, phát hiện các dấu hiệu bất thường, nguy cơ mất an ninh mạng để chủ động đối phó; Triển khai công tác chỉnh trang hạ tầng, mạng cáp, thu dọn các tuyến cáp không sử dụng để đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị; Thực hiện tốt việc số hóa truyền hình mặt đất theo lộ trình ngừng phát sóng analog, đảm bảo nhu cầu thụ hưởng thông tin của người dân; Tăng cường công tác thông tin đối ngoại, quản lý nhà nước về hoạt động báo chí, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, triển khai thực hiện Luật an ninh mạng, Luật tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành./.