Bộ TT&TT thực hiện tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, giảm biên chế

Thực hiện tinh giản biên chế theo đúng quy định, Bộ Thông tin và truyền thông phấn đấu đảm bảo đến năm 2021, cắt giảm tối thiểu 10% biên chế công chức, 10% biên chế sự nghiệp được giao năm 2015…

 a1.jpg

Bộ Thông tin và Truyền thông phấn đấu đảm bảo đến năm 2021, cắt giảm tối thiểu 10% biên chế công chức, 10% biên chế sự nghiệp được giao năm 2015…

Ngày 26/3, Bộ Thông tin và truyền thông (TTTT) đã ban hành Quyết định về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 3/2/2018 của Chính phủ.
 
Nghị quyết số 10/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 

Trong đó, Bộ TTTT đã đưa ra các mục tiêu phấn đấu cụ thể: Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đảm bảo tinh gọn, giảm đầu mối, giảm biên chế. Rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo hoặc bỏ trống nhiệm vụ.
 
Rà soát, hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, thực hiện phân cấp, phân quyền hợp lý giữa Bộ TT&TT với các cơ quan chuyên môn về thông tin và truyền thông tại địa phương. Rà soát đảm bảo các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước do Bộ TTTT ban hành hoặc trình ban hành không quy định về tổ chức bộ máy và biên chế.
 
Để thực hiện các mục tiêu, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, Bộ TT&TT cũng đề ra nhiệm vụ, giải pháp về việc hoàn thành chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ngành thông tin và truyền thông.
 
Trong đó, rà soát chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ; kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ và các cơ quan đơn vị thuộc Bộ đảm bảo tinh gọn, giảm đầu mối, giảm biên chế.
 
Đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TTTT theo hướng đề xuất tinh gọn bộ máy cho phù hợp với nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ và quy hoạch đơn vị sự nghiệp của Bộ.
 
Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn về thông tin và truyền thông tại địa phương, đẩy mạnh  thực hiện phân cấp, phân quyền hợp lý giữa Bộ TTTT và địa phương trong công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông. Xây dựng, ban hành Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng văn hóa và thông tin thuộc UBND huyện, quận, thị xã,  thành phố trực thuộc tỉnh.
 
Rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo hoặc bỏ trống nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc nhưng một việc chỉ giao cho một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính.
 
Đồng thời, rà soát, sắp xếp lại các ban quản lý dự án, chương trình của Bộ TTTT đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả.
Về việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ TTTT: Rà soát số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, xây dựng phương án sắp xếp, bố trí cấp phó các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đảm bảo số lượng quy định. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ rà soát, sắp xếp số lượng cấp phó các đơn vị trực thuộc đảm bảo phù hợp với cơ cấu, số lượng công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị.
 
Thực hiện tinh giản biên chế theo đúng quy định. Đảm bảo đến năm 2021, Bộ TTTT cắt giảm tối thiểu 10% biên chế công chức, 10% biên chế sự nghiệp được giao năm 2015. Rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung khung chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông đảm bảo phù hợp với thực tế và yêu cầu phát triển của ngành thông tin và truyền thông.
 
Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Bộ TTTT.

 

Nghiên cứu, triển khai thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

 

 

Nguồn: Minh Thư (Infonet)