Vận dụng nguyên tắc “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ trưởng Bộ TT&TT vừa ký ban hành Chỉ thị 19/CT-BTTTT về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

Do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu và theo những dự báo cho thấy thiên tai sẽ vẫn diễn biến phức tạp, bất thường trong năm 2018 và các năm tiếp theo. Để chủ động chủ động phòng, chống, ứng phó có hiệu quả với các diễn biến bất thường của thiên tai trong năm 2018, nhằm bảo đảm an toàn thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2018 của cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp, các ngành, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành khẩn trương thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
Trên cơ sở tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017, tiến hành xây dựng, triển khai phương án, nhiệm vụ năm 2018 sát với tình hình thực tế, chú trọng đến những trường hợp thiên tai xảy ra bất thường với cường độ mạnh ngoài dự báo. Vận dụng nguyên tắc “4 tại chỗ” để dự trù lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí, đảm bảo hiệu quả trong quá trình thực hiện.
 
Kiện toàn nhân sự, ban hành cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, thành viên trong Ban chỉ huy PCTT&TKCN của đơn vị, doanh nghiệp.
 
Tổ chức nghiêm chế độ trực ban chỉ huy PCTT&TKCN, trực điều hành và trực ứng cứu thông tin trong mùa mưa bão năm 2018. Theo dõi sát diễn biến của thiên tai, tiếp nhận kịp thời và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.
 
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho cộng đồng việc triển khai thực hiện pháp luật về phòng chống thiên tai (Luật Phòng, chống thiên tai, các Nghị định hướng dẫn thi hành và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan). Nâng cao nhận thức cộng đồng về các loại hình thiên tai, biện pháp phòng tránh; phổ biến kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm công tác phòng, chống các loại hình thiên tai đến mọi tầng lớp nhân dân.../.