Tình hình phát triển thuê bao điện thoại di động tháng 1 năm 2019

Tình hình phát triển thuê bao điện thoại di động tháng 1/2019
 Tổng số thuê bao điện thoại di động có phát sinh lưu lượng: 
131,178,327
Tổng số thuê bao điện thoại di động đang hoạt động chỉ sử dụng thoại, tin nhắn: 
75,294,407
           Thuê bao trả trước: 
69,776,938
           Thuê bao trả sau: 
5,517,469
Tổng số thuê bao điện thoại di động đang hoạt động có sử dụng dữ liệu: 
55,883,920
           Thuê bao trả trước: 
51,488,084
           Thuê bao trả sau: 
4,395,836
Nguồn: Nguồn: Cục Viễn thông