Danh sách các doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy phép quý I năm 2018 - Đợt 2