Kết quả đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư 04 Dự án hỗ trợ thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

1. Kết quả đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư Dự án Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 01 xã tỉnh Điện Biên; hạ tầng mạng viễn thông băng rộng tại 47 xã tỉnh Sơn La - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2017 - 2018
Ngày 26/01/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 97/QĐ-BTTTT về việc giao Chủ đầu tư Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 01 xã tỉnh Điện Biên; hạ tầng mạng viễn thông băng rộng tại 47 xã tỉnh Sơn La - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2017 - 2018.
1. Tên Chủ đầu tư dự án: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
2. Tên dự án: Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 01 xã tỉnh Điện Biên; hạ tầng mạng viễn thông băng rộng tại 47 xã tỉnh Sơn La - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2017 - 2018.
3. Địa điểm triển khai dự án: 02 tỉnh Điện Biên, Sơn La.
4. Kinh phí dự kiến hỗ trợ: 41.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi mốt tỷ đồng).
5. Nguồn vốn: Kinh phí của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
6. Thời gian triển khai: Năm 2017 - 2018.
 

2. Kết quả đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư Dự án Thiết lập mạng truy nhập băng rộng di động tại 01 xã tỉnh Phú Thọ; mạng truy nhập băng rộng cố định và di động tại 38 xã tỉnh Lạng Sơn, 12 xã tỉnh Thanh Hoá; mạng truy nhập băng rộng cố định tại 05 xã tỉnh Thái Bình, 02 xã tỉnh Hà Nam, 22 xã tỉnh Nghệ An - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018

Ngày 26/01/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 96/QĐ-BTTTT về việc giao Chủ đầu tư Dự án Thiết lập mạng truy nhập băng rộng di động tại 01 xã tỉnh Phú Thọ; mạng truy nhập băng rộng cố định và di động tại 38 xã tỉnh Lạng Sơn, 12 xã tỉnh Thanh Hoá; mạng truy nhập băng rộng cố định tại 05 xã tỉnh Thái Bình, 02 xã tỉnh Hà Nam, 22 xã tỉnh Nghệ An - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
1. Tên Chủ đầu tư dự án: Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
2. Tên dự án: Thiết lập mạng truy nhập băng rộng di động tại 01 xã tỉnh Phú Thọ; mạng truy nhập băng rộng cố định và di động tại 38 xã tỉnh Lạng Sơn, 12 xã tỉnh Thanh Hoá; mạng truy nhập băng rộng cố định tại 05 xã tỉnh Thái Bình, 02 xã tỉnh Hà Nam, 22 xã tỉnh Nghệ An - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
3. Địa điểm triển khai dự án: 06 tỉnh Phú Thọ, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Thái Bình, Hà Nam, Nghệ An.
4. Kinh phí dự kiến hỗ trợ: 25.450.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ, bốn trăm năm mươi triệu đồng).
5. Nguồn vốn: Kinh phí của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
6. Thời gian triển khai: Năm 2017 - 2018.
 
3. Kết quả đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư Dự án Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định và di động tại 14 xã tỉnh Thanh Hóa, hệ thống truyền dẫn và mạng truy nhập băng rộng cố định tại 19 xã tỉnh Nghệ An- Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
Ngày 26/01/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 95/QĐ-BTTTT về việc giao Chủ đầu tư Dự án Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định và di động tại 14 xã tỉnh Thanh Hóa, hệ thống truyền dẫn và mạng truy nhập băng rộng cố định tại 19 xã tỉnh Nghệ An - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
1. Tên Chủ đầu tư dự án: Tập đoàn Viễn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
2. Tên dự án: Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định và di động tại 14 xã tỉnh Thanh Hóa, hệ thống truyền dẫn và mạng truy nhập băng rộng cố định tại 19 xã tỉnh Nghệ An - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
3. Địa điểm triển khai dự án: 02 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.
4. Kinh phí dự kiến hỗ trợ: 29.900.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ, chín trăm triệu đồng).
5. Nguồn vốn: Kinh phí của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
6. Thời gian triển khai: Năm 2017 - 2018.
 
4. Kết quả đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư Dự án Thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng tại 01 xã tỉnh Bình Định; mạng truy nhập băng rộng cố định tại 02 xã tỉnh Kon Tum, 05 xã tỉnh Đắk Lắk, 01 xã tỉnh Đắk Nông - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
Ngày 26/01/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 94/QĐ-BTTTT về việc giao Chủ đầu tư Dự án Thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng tại 01 xã tỉnh Bình Định; mạng truy nhập băng rộng cố định tại 02 xã tỉnh Kon Tum, 05 xã tỉnh Đắk Lắk, 01 xã tỉnh Đắk Nông - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
1. Tên Chủ đầu tư dự án: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
2. Tên dự án: Thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng tại 01 xã tỉnh Bình Định; mạng truy nhập băng rộng cố định tại 02 xã tỉnh Kon Tum, 05 xã tỉnh Đắk Lắk, 01 xã tỉnh Đắk Nông - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
3. Địa điểm triển khai dự án: 04 tỉnh Bình Định, Kon Tum, Đắk Lắk, Đăk Nông.
4. Kinh phí dự kiến hỗ trợ: 15.430.095.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, bốn trăm ba mươi triệu, không trăm chín mươi lăm nghìn đồng).
5. Nguồn vốn: Kinh phí của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Thời gian triển khai: Năm 2017 - 2018.