Kết quả đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư 09 Dự án hỗ trợ thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

1. Kết quả đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư Dự án Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 14 xã tỉnh Hà Giang; hạ tầng viễn thông băng rộng tại 41 xã tỉnh Cao Bằng; mạng truy nhập băng rộng cố định tại 01 xã tỉnh Bắc Kạn, 28 xã tỉnh Lào Cai, 42 xã tỉnh Lạng Sơn - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018
Ngày 25/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 2397/QĐ-BTTTT về việc giao Chủ đầu tư Dự án Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 14 xã tỉnh Hà Giang; hạ tầng viễn thông băng rộng tại 41 xã tỉnh Cao Bằng; mạng truy nhập băng rộng cố định tại 01 xã tỉnh Bắc Kạn, 28 xã tỉnh Lào Cai, 42 xã tỉnh Lạng Sơn - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
1. Tên Chủ đầu tư dự án: Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
2. Tên dự án: Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 14 xã tỉnh Hà Giang; hạ tầng viễn thông băng rộng tại 41 xã tỉnh Cao Bằng; mạng truy nhập băng rộng cố định tại 01 xã tỉnh Bắc Kạn, 28 xã tỉnh Lào Cai, 42 xã tỉnh Lạng Sơn - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
3. Địa điểm triển khai dự án: 05 tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Lạng Sơn.
4. Kinh phí dự kiến hỗ trợ: 44.080.000.000đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ, tám mươi triệu đồng).
5. Nguồn vốn: Kinh phí của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
6. Thời gian triển khai: Năm 2017 - 2018.
 
2. Kết quả đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư Dự án Thiết lập hệ thống truyền dẫn và mạng truy nhập băng rộng cố định tại 22 xã tỉnh Yên Bái - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018
Ngày 25/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 2385/QĐ-BTTTT về việc giao Chủ đầu tư Dự án Thiết lập hệ thống truyền dẫn và mạng truy nhập băng rộng cố định tại 22 xã tỉnh Yên Bái - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
1. Tên Chủ đầu tư dự án: Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
2. Tên dự án: Thiết lập hệ thống truyền dẫn và mạng truy nhập băng rộng cố định tại 22 xã tỉnh Yên Bái - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
3. Địa điểm triển khai dự án: Tỉnh Yên Bái.
4. Kinh phí dự kiến hỗ trợ: 26.991.250.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, chín trăm chín mươi mốt triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng).
5. Nguồn vốn: Kinh phí của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
6. Thời gian triển khai: Năm 2017 - 2018.
 
3. Kết quả đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư Dự án Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 13 xã tỉnh Cao Bằng, 01 xã tỉnh Bắc Kạn, 14 xã tỉnh Tuyên Quang, 20 xã tỉnh Lai Châu, 16 xã tỉnh Hòa Bình; mạng truy nhập băng rộng cố định và di động tại 19 xã tỉnh Lào Cai; hạ tầng viễn thông băng rộng tại 21 xã tỉnh Điện Biên, 47 xã tỉnh Sơn La Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
Ngày 25/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 2400/QĐ-BTTTT về việc giao Chủ đầu tư Dự án Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 13 xã tỉnh Cao Bằng, 01 xã tỉnh Bắc Kạn, 14 xã tỉnh Tuyên Quang, 20 xã tỉnh Lai Châu, 16 xã tỉnh Hòa Bình; mạng truy nhập băng rộng cố định và di động tại 19 xã tỉnh Lào Cai; hạ tầng viễn thông băng rộng tại 21 xã tỉnh Điện Biên, 47 xã tỉnh Sơn La - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
1. Tên Chủ đầu tư dự án: Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
2. Tên dự án: Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 13 xã tỉnh Cao Bằng, 01 xã tỉnh Bắc Kạn, 14 xã tỉnh Tuyên Quang, 20 xã tỉnh Lai Châu, 16 xã tỉnh Hòa Bình; mạng truy nhập băng rộng cố định và di động tại 19 xã tỉnh Lào Cai; hạ tầng viễn thông băng rộng tại 21 xã tỉnh Điện Biên, 47 xã tỉnh Sơn La - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
3. Địa điểm triển khai dự án: 08 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La.
4. Kinh phí dự kiến hỗ trợ: 75.000.000.066 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ, sáu mươi sáu đồng).
5. Nguồn vốn: Kinh phí của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
6. Thời gian triển khai: Năm 2017 - 2018.
 
4. Kết quả đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư Dự án Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 21 xã tỉnh Hoà Bình Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
Ngày 25/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 2387/QĐ-BTTTT về việc giao Chủ đầu tư Dự án Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 21 xã tỉnh Hoà Bình - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
1. Tên Chủ đầu tư dự án: Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
2. Tên dự án: Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 21 xã tỉnh Hoà Bình - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
3. Địa điểm triển khai dự án: Tỉnh Hòa Bình.
4. Kinh phí dự kiến hỗ trợ: 22.540.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, năm trăm bốn mươi triệu đồng).
5. Nguồn vốn: Kinh phí của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
6. Thời gian triển khai: Năm 2017 - 2018.
 
5. Kết quả đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư Dự án Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 01 xã tỉnh Thái Bình Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
Ngày 25/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 2383/QĐ-BTTTT về việc giao Chủ đầu tư Dự án Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 01 xã tỉnh Thái Bình - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016-2018.
1. Tên Chủ đầu tư dự án: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
2. Tên dự án: Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 01 xã tỉnh Thái Bình - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
3. Địa điểm triển khai dự án: Xã Liên Hiệp - Huyện Hưng Hà - Tỉnh
Thái Bình.
4. Kinh phí dự kiến hỗ trợ: 795.171.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm chín mươi lăm triệu, một trăm bảy mươi mốt ngàn đồng).
5. Nguồn vốn: Kinh phí của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
6. Thời gian triển khai: Năm 2017 - 2018.
 
6. Kết quả đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư Dự án Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 04 xã tỉnh Quảng Ninh, 02 xã tỉnh Hải Dương, 04 xã tỉnh Hưng Yên, 07 xã tỉnh Thái Bình, 01 xã tỉnh Ninh Bình và mạng truy nhập băng rộng di động tại 01 xã tỉnh Nam Định Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
Ngày 25/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 2399/QĐ-BTTTT về việc giao Chủ đầu tư Dự án Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 04 xã tỉnh Quảng Ninh, 02 xã tỉnh Hải Dương, 04 xã tỉnh Hưng Yên, 07 xã tỉnh Thái Bình, 01 xã tỉnh Ninh Bình và mạng truy nhập băng rộng di động tại 01 xã tỉnh Nam Định - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
1. Tên Chủ đầu tư dự án: Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
2. Tên dự án: Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 04 xã tỉnh Quảng Ninh, 02 xã tỉnh Hải Dương, 04 xã tỉnh Hưng Yên, 07 xã tỉnh Thái Bình, 01 xã tỉnh Ninh Bình và mạng truy nhập băng rộng di động tại 01 xã tỉnh Nam Định - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
3. Địa điểm triển khai dự án: 06 tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình.
4. Kinh phí dự kiến hỗ trợ: 14.604.030.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, sáu trăm linh bốn triệu, ba mươi ngàn đồng).
5. Nguồn vốn: Kinh phí của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
6. Thời gian triển khai: Năm 2017 - 2018.
 
7. Kết quả đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư Dự án Thiết lập hệ thống truyền dẫn và mạng truy nhập băng rộng cố định tại 03 xã tỉnh Quảng Bình, 08 xã tỉnh Thừa Thiên Huế, 28 xã tỉnh Quảng Nam; hệ thống truyền dẫn tại 01 xã tỉnh Quảng Ngãi - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018
Ngày 25/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 2384/QĐ-BTTTT về việc giao Chủ đầu tư Dự án Thiết lập hệ thống truyền dẫn và mạng truy nhập băng rộng cố định tại 03 xã tỉnh Quảng Bình, 08 xã tỉnh Thừa Thiên Huế, 28 xã tỉnh Quảng Nam; hệ thống truyền dẫn tại 01 xã tỉnh Quảng Ngãi - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
1. Tên Chủ đầu tư dự án: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
2. Tên dự án: Thiết lập hệ thống truyền dẫn và mạng truy nhập băng rộng cố định tại 03 xã tỉnh Quảng Bình, 08 xã tỉnh Thừa Thiên Huế, 28 xã tỉnh Quảng Nam; hệ thống truyền dẫn tại 01 xã tỉnh Quảng Ngãi - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
3. Địa điểm triển khai dự án: 04 tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi.
4. Kinh phí dự kiến hỗ trợ: 28.868.231.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, tám trăm sáu mươi tám triệu, hai trăm ba mươi mốt ngàn đồng).
5. Nguồn vốn: Kinh phí của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
6. Thời gian triển khai: Năm 2017 - 2018.
 
8. Kết quả đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư Dự án Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 03 xã tỉnh Phú Yên, 01 xã tỉnh Kiên Giang, 01 xã tỉnh Tiền Giang, 05 xã tỉnh Bình Phước, 07 xã tỉnh Long An, mạng truy nhập băng rộng cố định và đi động tại 03 xã tỉnh Khánh Hoà - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
Ngày 25/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 2389/QĐ-BTTTT về việc giao Chủ đầu tư Dự án Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 03 xã tỉnh Phú Yên, 01 xã tỉnh Kiên Giang, 01 xã tỉnh Tiền Giang, 05 xã tỉnh Bình Phước, 07 xã tỉnh Long An; mạng truy nhập băng rộng cố định và di động tại 03 xã tỉnh Khánh Hoà - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
1. Tên Chủ đầu tư dự án: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
2. Tên dự án: Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 03 xã tỉnh Phú Yên, 01 xã tỉnh Kiên Giang, 01 xã tỉnh Tiền Giang, 05 xã tỉnh Bình Phước, 07 xã tỉnh Long An, mạng truy nhập băng rộng cố định và di động tại 03 xã tỉnh Khánh Hoà - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
3. Địa điểm triển khai dự án: 06 tỉnh Phú Yên, Kiên Giang, Tiền Giang, Bình Phước, Long An, Khánh Hòa.
4. Kinh phí dự kiến hỗ trợ: 15.317.558.870 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, ba trăm mười bảy triệu, năm trăm năm mươi tám ngàn, tám trăm bảy mươi đồng).
5. Nguồn vốn: Kinh phí của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
6. Thời gian triển khai: Năm 2017 - 2018.
 
9. Kết quả đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư Dự án Thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng tại 28 xã tỉnh Quảng Nam, 10 xã tỉnh Gia Lai; mạng truy nhập băng rộng cố định tại 01 xã tỉnh Thừa Thiên Huế, 02 xã tỉnh Phú Yên, 01 xã tỉnh Kon Tum, 01 xã tỉnh Đắk Nông, 05 xã tỉnh Bình Phước, 06 xã tỉnh Long An; hệ thống truyền dẫn và mạng truy nhập băng rộng di động tại 02 xã tỉnh Bình Định - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
Ngày 25/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 2398/QĐ-BTTTT về việc giao Chủ đầu tư Dự án Thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng tại 28 xã tỉnh Quảng Nam, 10 xã tỉnh Gia Lai; mạng truy nhập băng rộng cố định tại 01 xã tỉnh Thừa Thiên Huế, 02 xã tỉnh Phú Yên, 01 xã tỉnh Kon Tum, 01 xã tỉnh Đắk Nông, 05 xã tỉnh Bình Phước, 06 xã tỉnh Long An; hệ thống truyền dẫn và mạng truy nhập băng rộng di động tại 02 xã tỉnh Bình
Định - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
1. Tên Chủ đầu tư dự án: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
2. Tên dự án: Thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng tại 28 xã tỉnh Quảng Nam, 10 xã tỉnh Gia Lai; mạng truy nhập băng rộng cố định tại 01 xã tỉnh Thừa Thiên Huế, 02 xã tỉnh Phú Yên, 01 xã tỉnh Kon Tum, 01 xã tỉnh Đắk Nông, 05 xã tỉnh Bình Phước, 06 xã tỉnh Long An; hệ thống truyền dẫn và mạng truy nhập băng rộng di động tại 02 xã tỉnh Bình Định - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
3. Địa điểm triển khai dự án: 09 tỉnh Quảng Nam, Gia Lai, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Kon Tum, Đắk Nông, Bình Phước, Long An, Bình Định
4. Kinh phí dự kiến hỗ trợ: 17.267.806.000 đồng (Bằng chữ: Mười bẩy tỷ, hai trăm sáu mươi bảy triệu, tám trăm lẻ sáu ngàn đồng).
5. Nguồn vốn: Kinh phí của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
6. Thời gian triển khai: Năm 2017 - 2018.