Kết quả đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư Dự án Hỗ trợ thiết lập mới 500 điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet công cộng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

Ngày 10/11/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 1944/QĐ-BTTTT về việc giao Chủ đầu tư Dự án Hỗ trợ thiết lập mới 500 điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet công cộng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.
 
1. Tên Chủ đầu tư dự án: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
 
2. Tên dự án: Hỗ trợ thiết lập mới 500 điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet công cộng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.
 
3. Kinh phí dự kiến: 27.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ tám trăm triệu đồng).
 
4. Nguồn vốn: Kinh phí của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
 
5. Thời gian triển khai: Năm 2017-2018.