Danh sách doanh nghiệp được cấp chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3 và G4

Danh sách cập nhật đến ngày 16/11/2017.

(Xem trong tệp đính kèm).

Nguồn: Nguồn: Cục PTTH&TTĐT