Danh sách doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

Danh sách cập nhật đến ngày 16/11/2017.

(Xem trong tệp đính kèm).

Nguồn: Nguồn: Cục PTTH&TTĐT