Đảm bảo thi đua, khen thưởng trong ngành TT&TT thực sự là động lực phát triển

Ngày 19/10/2017, tại Nghệ An, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017. Tham dự Hội nghị có ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ TT&TT; ông Phạm Minh Tiến, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ TT&TT; ông Lương Hồng Quang, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước; ông Kiều Sơn, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng toàn thể các lãnh đạo, chuyên viên làm công tác thi đua khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thuộc Bộ.

20171019-m22.jpg
 
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cho biết: “Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ vĩ đại: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”,  kế thừa truyền thống thi đua yêu nước của Ngành, trong những năm qua Bộ TT&TT luôn quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Ngành”.
 
Trong thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước của ngành TT&TT được tổ chức ngày càng sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phát động thi đua, cố gắng bám sát thực hiện, đặc biệt gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ và từng đơn vị cơ sở, hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp. Công tác khen thưởng cơ bản đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, đã động viên, tôn vinh kịp thời tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đã được quan tâm hơn.
 
Về mặt quản lý nhà nước, hệ thống pháp luật về thi đua, khen thưởng tiếp tục được hoàn thiện, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị 34 ngày 07/4/2014 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng,… và đặc biệt mới đây nhất là Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 29/8/2017 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương  về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Nghị định số 91 ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Đây là những cơ sở pháp lý hết sức cơ bản và quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phát huy hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy, tôn vinh, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đầu giành những thành tựu to lớn, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
 
Hàng năm, Bộ TT&TT đều tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng để giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp nắm vững các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như nắm vững trình tự, nội dung, thủ tục lập hồ sơ trình xét các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định.  Đồng thời, Bộ trưởng còn ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng với mục đích đánh giá việc tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng cũng như nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
 
Thứ trưởng nhấn mạnh: “Qua các Hội nghị tập huấn được tổ chức và qua công tác kiểm tra hàng năm cho thấy hầu hết lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chuyên môn và cán bộ, công chức người lao động các đơn vị trong toàn Ngành đã có sự nhận thức đúng đắn về công tác thi đua, khen thưởng. Công tác thi đua, khen thưởng đồng hành và gắn chặt với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của mỗi cá nhân và tập thể. Kết quả của các phong trào thi đua được đánh giá bằng chính chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bằng sự đóng góp công sức và sự phấn đấu, rèn luyện của mỗi cá nhân, tập thể trên từng cương vị công tác. Công tác khen thưởng là kết quả của thi đua nhưng cũng là mục tiêu, động lực của thi đua, các hình thức khen thưởng là biểu hiện kết quả các phong trào thi đua trong từng giai đoạn, công tác khen thưởng là đòn bẩy không thể thiếu được trong công tác quản lý, hoạt động sản xuất – kinh doanh và phục vụ trong ngành TT&TT. Thông qua các phong trào thi đua đã tạo được sự nhất trí cao trong hành động, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, đồng thời phát hiện những nhân tố mới, các mô hình tiêu biểu trong hoạt động của ngành TT&TT”.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác thi đua khen thưởng vẫn còn có những hạn chế cần tiếp tục khắc phục. Đó là: Cấp ủy và Lãnh đạo của một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần quan tâm hơn nữa đến công tác thi đua, khen thưởng. Việc tổ chức, triển khai phong trào thi đua và bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng ở nhiều đơn vị còn mang nặng tính hình thức; Nhận thức của một số tập thể, cá nhân chưa đầy đủ về khen thưởng, thể hiện ở việc quá khiêm tốn trước thành tích của mình và đơn vị mình; Ý thức ở một số cá nhân được đề nghị khen thưởng chưa cao, thể hiện ở việc xây dựng báo cáo thành tích sơ sài hoặc có đề tài, sáng kiến nhưng không thể thiện rõ trong báo cáo thành tích nên đã không được trình xét khen thưởng hoặc phải yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nhiều lần; Một số cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng cũng chưa thực sự nhiệt tình và thiếu tâm huyết với công tác thi đua, khen thưởng. Năng lực, trình độ, kỹ năng tổng hợp, xây dựng, thẩm định báo cáo và vai trò tham mưu, đề xuất của một số cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng chưa tương xứng với yêu cầu của công tác thi đua, khen thưởng trong hình hình mới.
 
Thứ trưởng khẳng định: “Để góp phần khắc phục những hạn chế nêu trên thì việc tổ chức tập huấn, quán triệt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của Bộ TT&TT về công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng là hết sức cần thiết, nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ này. Đồng thời các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thông qua tập huấn sẽ nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ hơn ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Qua đó nắm bắt sâu hơn các quy định của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng để tiếp tục quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng ở đơn vị mình.

Tại Hội nghị, các học viên được nghe các giảng viên giới thiệu 2 chuyên đề về: Triển khai Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; và Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng của ngành TT&TT. Qua đó giúp các học viên có được những kiến thức, kỹ năng trong việc chỉ đạo, tham mưu, đề xuất triển khai tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua và chất lượng hồ sơ khen thưởng, làm cho phong trào thi đua phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo cho hoạt động thi đua, khen thưởng trong ngành TT&TT thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng, góp phần tích cực vào việc triển khai thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị còn diễn ra Lễ quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt.
 
20171019-m21.jpg
 
Lễ quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt
 
20171019-m20.jpg
 
Thứ trưởng Phan Tâm trao quà cho đại diện Mặt trận tổ quốc Nghệ An