"Bà đỡ" của hộ nghèo

Những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) ưu tiên vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập để hướng đến mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững.

Huyện Ia Grai đặt mục tiêu đến năm 2020 có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tương ứng 80% số xã), các xã còn lại phấn đấu mỗi năm tăng ít nhất 1-2 tiêu chí, đến năm 2020 không còn xã đạt dưới 13 tiêu chí. Trong năm 2017, huyện phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Ia Yok và Ia Hrung).
 
20170817-M09.jpg
Nhiều hộ nghèo được cho vay vốn để phát triển sản xuất (ảnh minh họa).
 
Hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ia Grai xác định phải đầu tư vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Điều này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu chung của huyện là tiếp tục ưu tiên thực hiện các tiêu chí: phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, giảm nghèo, xây dựng đường giao thông nông thôn, môi trường... gắn với rà soát, điều chỉnh, cân đối các nguồn vốn đầu tư, chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nông dân và lao động khu vực nông thôn để đảm bảo an sinh xã hội.

Thông qua công tác phối hợp với các xã, thị trấn và hoạt động ủy thác của Hội, đoàn thể, Phòng Giao dịch đã tranh thủ mọi nguồn vốn để tập trung vào các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, nước sạch vệ sinh môi trường. Hầu hết hộ nghèo và đối tượng chính sách có nhu cầu đều được tiếp cận với vốn vay để trực tiếp đầu tư phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, đi học, làm nhà ở... Tổng dư nợ ủy thác trên địa bàn huyện thông qua Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh đạt 237,7 tỷ đồng/9.055 hộ dư nợ.
 
Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ia Grai đang tích cực phối hợp với các xã, thị trấn thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015, phấn đấu giải ngân xong 2,15 tỷ đồng/86 căn nhà trong tháng 8, 9-2017.
 
Theo khảo sát, cuối năm 2016, toàn huyện có 3.159 hộ nghèo (chiếm 12,42%), trong đó có 2.601 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 82,3%). Số hộ cận nghèo là 2.281 hộ (chiếm 8,97%), trong đó hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 73,5%. Do vậy, ưu tiên vốn cho hộ nghèo, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm là nhiệm vụ trọng tâm của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ia Grai. “Bà con người dân tộc thiểu số có nhu cầu thì Ngân hàng Chính sách Xã hội sẵn sàng đáp ứng vốn”-bà Trần Thị Hồng Nhung-Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ia Grai, khẳng định. Để nguồn vốn này phát huy vai trò “bà đỡ” cho hộ nghèo, Phòng Giao dịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đầu tư tập trung vào các đối tượng thụ hưởng chính sách.

Cùng với đó là tiếp tục củng cố hoạt động của các tổ vay thông qua hoạt động bình xét, đôn đốc, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích. Đối với các xã phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2017, Phòng Giao dịch sẽ tập trung nguồn lực hỗ trợ phù hợp với chỉ tiêu, tiêu chí từng địa phương, đảm bảo phân bổ vốn theo kế hoạch./.