Danh sách doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

Danh sách cập nhật đến ngày 15/8/2017.