Mở hướng thoát nghèo bền vững cho nông dân

Những năm qua, nhiều ngành nghề, lĩnh vực sản xuất và đời sống của huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã có bước phát triển vượt bậc nhờ ứng dụng những thành tựu của khoa học và công nghệ (KH&CN) . Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện.

20170801-m13.jpg
 
Người dân bản Seo Thèn B, xã Pa Vệ Sủ (huyện Mường Tè) chăm sóc ngô.
 
Mường Tè là huyện vùng cao, có đường biên giới giáp với Trung quốc dài 130,292Km; toàn huyện có 14 xã, thị trấn với 133 bản, khu phố với  8.651 hộ. Toàn huyện có 10 dân tộc anh em sinh sống, trong đó có những dân tộc đặc biệt khó khăn như Cống, Mảng, La Hủ, trình độ dân trí còn chưa cao với nhiều tập tục tập quán, đời sống và lối canh tác còn lạc hậu. Do đó, hoạt động KH&CN đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện; được coi là bước đột phá để đẩy phát triển kinh tế xã hội.
 
Theo đó, huyện đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 47-KH/HU, ngày 24/02/2013 về “Tuyên truyền, quán triệt học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XI) và Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị”. Cụ thể hóa Nghị quyết trong các chủ trương, nội dung, mục tiêu, giải pháp chỉ đạo đối với nhiệm vụ "phát triển KH & CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện nội dung theo kế hoạch đã xây dựng. Tổ chức triển khai, quán triệt nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên từ huyện đến cơ sở.
 
Bổ sung, hoàn thiện, ban hành các cơ chế chính sách trong việc "phát triển KH & CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế". Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện các mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN. Từ đó làm thay đổi từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc góp phần thúc đẩy sự phát triển KH&CN. Ý thức hành động của các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện trong việc ứng dụng KH & CN vào sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội cũng từng bước được nâng lên.
 
Huyện cũng quản lý chặt chẽ việc áp dụng KH&CN trong sản xuất, kinh doanh thông qua hoạt động kiểm soát các sản phẩm nông nghiệp, các hàng hóa trên thị trường của các cơ quan chức năng.  Đồng thời có cơ chế thúc đẩy đổi mới công nghệ theo hướng ứng dụng công nghệ mới, công nghệ hiện đại ngăn chặn việc sử dụng công nghệ lạc hậu, công nghệ gây nguy hại đến sức khoẻ con người, tài nguyên, môi trường, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của đoàn thanh niên, các tổ chức và cá nhân trong phong trào thi đua sáng tạo, ứng dụng tiến bộ KH&CN.
 
Nhờ đó, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học trong các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn huyện được đẩy mạnh. Điển hình như mô hình trồng khảo nghiệm trên đất bạc màu giống Ngô lai CP 999, CP 989, giống Ngô nếp tím 111 và 212, với tổng diện tích 1,8 ha, tại xã Bum Nưa, năng suất bình quân đạt 35,7 tạ/ha, sản lượng đạt 6,4 tấn; mở lớp dạy nghề ngắn hạn về các kỹ thuật trồng trọt tại bản A Mại, xã Pa Vệ Sủ. Hay các mô hình chăn nuôi trâu; chăn nuôi gia cầm; trồng đậu tương DT84; mô hình Lúa lai Thục hưng 6 và  nuôi cá ao.
 
Đặc biệt là mô hình trồng chuối tây với diện tích 11 ha, 74 hộ tham gia thực hiện tại 2 bản Nậm Pặm, Pắc Ma (xã Mường Tè) 5,5 ha; bản Tó Khò (xã Mù Cả) 2,5 ha, bản Lè Ma (xã Ka Lăng) 3 ha; tỷ lệ sống đạt 70%, hiện nay cây chuối đang sinh trưởng phát triển tốt. Hay mô hình thâm canh cây mía thực phẩm1 ha, 20 hộ tham gia thực hiện tại bản Nậm Củm (xã Mường Tè). Cây đạt độ cao từ 1,8m - 2,2 m, năng suất ước đạt 120 - 130 tấn/ha. .... Các mô hình cơ bản đạt được mục tiêu đề ra, đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế của địa phương; các loại cây trồng, vật nuôi đều sinh trưởng, phát triển tốt, đạt năng suất cao như mô hình chăn nuôi gà đạt 1,5 kg/con, mô hình ngô lai bình quân đạt 66 tạ/ha, mô hình đậu tương đạt 25 tạ/ha, mô hình lúa lai ước đạt 70 tạ/ha...Nhiều sản phẩm tham gia hội chợ thương mại, phiên chợ trong phạm vi của tỉnh và đã, đang tiếp tục được nhân rộng trong phạm vi toàn huyện.
 
Tuy nhiên, theo đánh giá của đồng chí Trần Đức Hiển – Phó Chủ tịch UBND huyện thì, một số cấp ủy đảng, chính quyền nhận thức về nghiên cứu, ứng dụng và phát triển KH & CN chưa thật đầy đủ, chưa coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm. Chưa cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KH & CN được nêu trong các chủ trương, chỉ đạo của Đảng bộ huyện, kế hoạch thực hiện của UBND huyện thành các nhiệm vụ phục vụ phát triển ngành và kinh tế - xã hội ở cơ quan, đơn vị. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng Nhân dân, nhất là doanh nghiệp về sự cần thiết phải đầu tư cho khoa học công nghệ chưa cao. Năng lực tiếp thu KH & CN của người dân cũng còn nhiều hạn chế. Cơ chế phối hợp trong quản lý KH & CN của các ngành, các cấp vẫn còn nhiều bất cập. Điều kiện khí hậu, đất đai, giao thông còn khó khăn nên việc ứng dụng KH & CNvào thực tiễn trên địa bàn huyện còn gặp khó khăn.
 
Để KH & CN thực sự là nền tảng thoát nghèo bền vững, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, huyện tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng về vai trò, vị trí của KH & CN trong sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn. Chú trọng vai trò tổ chức chỉ đạo thực hiện của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở. Tăng cường đào tạo cán bộ, đào tạo nghề cho người lao động dưới nhiều hình thức đa dạng và thích hợp. Phát động phong trào trong nông dân, hợp tác xã, các doanh nghiệp tư nhân đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu KH & CN, tạo ra bước chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nông sản hàng hoá của địa phương. Đổi mới, nâng cao hiệu quả của các hình thức tổ chức sản xuất, nhất là phát triển hợp tác xã kiểu mới trong nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước…/.
Nguồn: (Trích nguồn từ Báo Lai Châu)