Đề cao trách nhiệm người đứng đầu bộ, ngành và địa phương trong đảm bảo an toàn thông tin

Tại Nghị quyết 61 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2017, Chính phủ đã yêu cầu đề cao trách nhiệm của người đứng đầu bộ, ngành, địa phương trong đảm bảo an toàn hệ thống thông tin mạng; chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, thường trực phương án ứng cứu, đảm bảo an toàn, thông suốt hệ thống công nghệ thông tin thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

Trong thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử, hoàn thành đúng thời hạn các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Nghị quyết; tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 9/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
 

Cụ thể, theo Danh mục các thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định 846, có 354 thủ tục hành chính được các bộ, ngành thực hiện và 353 thủ tục hành chính do địa phương triển khai trong năm 2017.
 
Chính phủ đã chỉ đạo Bộ TT&TT tăng cường kiểm tra, ngăn chặn xử lý mã độc, sự cố mất an toàn thông tin. Bên cạnh đó, Bộ TT&TT cần phối hợp với Bộ Công an đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên môi trường không gian mạng; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng mạng xã hội đưa tin sai sự thật. Cơ quan chủ quản báo chí đề cao trách nhiệm, phối hợp với Bộ Công an để điều tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
 
Về an toàn thông tin, cùng với việc quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin, Bộ TT&TT cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng, đặc biệt là công tác bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.