5 tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 – 2020

Trong giai đoạn 2017 - 2020 sẽ áp dụng 5 tiêu chí đối với huyện nghèo, đó là nội dung chính của Quyết định số 2115/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Theo đó, có 5 tiêu chí gồm:

1- Tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.
 
Tiêu chí 1 có 5 thang điểm đánh giá gồm: 10 điểm (tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo dưới 50% hoặc tỷ lệ hộ nghèo dưới 40%); 20 điểm (tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 50 - 55% hoặc tỷ lệ hộ nghèo từ 40 - 45%); 30 điểm (tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo 55-60% hoặc tỷ lệ hộ nghèo từ 45-50%); 40 điểm (tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 60 - 65% hoặc tỷ lệ hộ nghèo từ 50 - 55%); 50 điểm (tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 65% trở lên hoặc tỷ lệ hộ nghèo từ 55% trở lên).
 
2- Tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện.
 
Tiêu chí 2 có 3 thang điểm đánh giá gồm: 5 điểm với huyện có thu nhập bình quân đầu người trên 20 triệu đồng/người/năm; 10 điểm với huyện có thu nhập bình quân đầu người từ 15 - 20 triệu đồng/người/năm; 15 điểm với huyện có thu nhập bình quân đầu người dưới 15 triệu đồng/người/năm).
 
3- Tiêu chí về tỷ lệ số xã thuộc diện đặc biệt khó khăn trong tổng số xã của huyện.
 
Tiêu chí 3 có 3 thang điểm đánh giá gồm: 5 điểm (dưới 60% số xã trong huyện thuộc diện đặc biệt khó khăn); 10 điểm (từ 60 - 80% số xã trong huyện thuộc diện đặc biệt khó khăn); 15 điểm (trên 80% số xã trong huyện thuộc diện đặc biệt khó khăn).
 
4- Tiêu chí khu vực: huyện khu vực miền núi, vùng cao hay khu vực khác.
 
Tiêu chí 4 có 3 thang điểm đánh giá gồm: 2 điểm (huyện khác); 6 điểm (huyện miền núi); 10 điểm (huyện vùng cao).
 
5-  Tiêu chí tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân cư của huyện.
 
Tiêu chí 5 có 3 thang điểm đánh giá gồm: 2 điểm (dưới 60%); 6 điểm (từ 60% đến 80%); 10 điểm (trên 80%).
 
Cũng theo Quyết định, việc đánh giá huyện nghèo phải dựa trên nguyên tắc bảo đảm tính công khai, minh bạch và thống nhất về hệ thống tiêu chí đánh giá xét bổ sung huyện nghèo và xét công nhận huyện thoát nghèo. Việc xét bổ sung huyện nghèo theo thứ tự ưu tiên trên cơ sở đánh giá, xét công nhận số lượng huyện thoát nghèo để phù hợp với khả năng cân đối ngân sách; tiếp tục duy trì kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để thực hiện các chính sách hỗ trợ đặc thù theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (Nghị quyết 30a) đối với các huyện được xét công nhận thoát nghèo đến hết năm 2020.
 
Trường hợp ngân sách Trung ương bố trí tăng thêm cho Chương trình mục tiêu quốc Gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 ngoài tổng vốn đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 100/2015/QH13, ngày 12/11/2015, phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, sẽ xem xét bổ sung huyện nghèo theo thứ tự ưu tiên.
 
Về nguyên tắc xếp loại huyện nghèo, huyện đạt đủ tiêu chí xét công nhận huyện thoát nghèo là huyện đang được hỗ trợ các cơ chế, chính sách theo quy định tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP là huyện qua đánh giá theo các tiêu chí nêu trên có tổng số điểm đạt dưới 40 điểm trên tổng số 100 điểm.
 
Huyện đạt đủ tiêu chí xét bổ sung vào danh sách các huyện nghèo được hỗ trợ các cơ chế, chính sách theo quy định tại Nghị quyết 30a là huyện qua đánh giá theo các tiêu chí nêu trên có tổng số điểm lấy theo thứ tự ưu tiên từ 100 điểm trở xuống, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách./.