Họp Ban soạn thảo Đề án “Chiến lược Phát triển thông tin quốc gia đến 2025, tầm nhìn 2030”

Chiều 22/5/2017, tại Hà Nội, Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Chiến lược Phát triển thông tin quốc gia đến 2025, tầm nhìn 2030” (Đề án) đã tổ chức cuộc họp cho ý kiến về Đề cương của Đề án. Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo, Trưởng Ban Soạn thảo chủ trì cuộc họp; cùng dự có đại diện các Bộ, ban, ngành có liên quan và những đơn vị chức năng tham gia Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập thuộc Bộ.

20170521-l2.jpg

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu kết luận tại cuộc họp
 
Theo dự thảo Đề cương và Kế hoạch chi tiết xây dựng Chiến lược Phát triển thông tin quốc gia đến 2025, tầm nhìn 2030, quan điểm phát triển của dự thảo Chiến lược này là: Hoạt động thông tin và các loại hình thông tin ở nước ta đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và tuân thủ các quy định của pháp luật; vừa góp phần mở rộng và phát huy dân chủ xã hội, vừa đề cao kỷ cương, kỷ luật và pháp luật; phát triển nhanh, mạnh, vững chắc hệ thống thông tin, đảm bảo phát triển đi đôi với quản lý tốt; bảo đảm tính chân thật, tính giáo dục, tính chiến đấu của thông tin, phù hợp với lợi ích của đất nước và nhân dân; thông tin phải thực sự đi trước một bước, thông tin vừa làm tốt việc dự báo, định hướng phát triển xã hội, đồng thời phải là nguồn lực thúc đẩy sự phát triển xã hội; phát triển thông tin phải đảm bảo an ninh thông tin.
 
Một số mục tiêu tổng quát gồm: Phát triển thông tin theo cơ cấu, quy mô hợp lý, đáp ứng quyền được thông tin của nhân dân, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời theo kịp khả năng và trình độ phát triển thông tin của các nước trong khu vực và quốc tế; phát triển đồng bộ và hiện đại các phương tiện thông tin đại chúng để phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
 
Có biện pháp cụ thể để khắc phục tình trạng thông tin thiếu cân đối, đảm bảo sự đồng đều về phân bố, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ thông tin của nhân dân giữa các vùng, miền. Quan tâm hơn nữa đến nhu cầu thông tin của nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, đảm bảo tốt hơn nữa quyền và nhu cầu được thông tin của người dân;
 
Từng bước thực hiện xã hội hóa một số khâu và công đoạn thuộc các lĩnh vực và hình thức thông tin, trước mắt là các khâu chế bản, in ấn, phát hành của báo in, quảng cáo thương mại của phát thanh, truyền hình, báo in, điện ảnh, Internet và sản xuất các chương trình nghe – nhìn thời sự của truyền hình; nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách để cơ quan thông tin có điều kiện tự chủ về tài chính;
 
Nghiên cứu để sớm có các chính sách cụ thể về hợp tác, liên doanh, liên kết với nước ngoài trên lĩnh vực thông tin nhằm thu hút vốn đầu tư, kinh nghiệm quản lý, kỹ năng, kỹ xảo và công nghệ hiện đại của nước ngoài, nhất là trong các khâu quảng bá, phát hành ra nước ngoài cũng như thông tin đối ngoại...
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập. Thứ trưởng đề nghị Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, và giữa các đơn vị trong Bộ để sớm hoàn thiện dự thảo Chiến lược nêu trên. Đồng thời, Thứ trưởng cũng lưu ý, Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập trân trọng tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp và cần cập nhật đến xu hướng mới đang đặt ra hiện nay để xây dựng Đề án nhưng phải căn cứ vào Cương lĩnh, Chiến lược, Nghị quyết của Đảng… làm cơ sở để hoàn thiện Đề án đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.
 
Dự kiến Chiến lược Phát triển thông tin Quốc gia đến 2025, tầm nhìn 2030 sẽ được ban hành trong tháng 10/2017.