Công đoàn tỉnh Nghệ An với công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá trong công nhân viên chức lao động; trong những năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá với những cách làm hiệu quả và thiết thực.

Với mục tiêu chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc tại nơi làm việc, khu công cộng và tăng cường việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá… các cấp Công đoàn tỉnh Nghệ An đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ.
 
Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động Nghệ An đã tích cực chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá gắn với xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, với phương châm “Vì sức khỏe cộng đồng - Không hút thuốc lá tại nơi làm việc”, “Công nhân viên chức lao động tích cực xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc”, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, các doanh nghiệp, người lao động xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.
 
Đồng thời, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tích cực, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ không sử dụng thuốc lá, tích cực tham gia tổ chức tập huấn, tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá; phát hành tài liệu, tuyên truyền trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, tổ chức cuộc thi tìm hiểu, hình ảnh minh họa, truyền thông nội bộ để tuyên truyền đến đoàn viên, CNVCLĐ. Nội dung tuyên truyền là Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; công ước khung về kiểm soát thuốc lá; Chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020… những tác hại của thuốc lá với sức khỏe của người sử dụng và những người khác chịu ảnh hưởng của khói thuốc lá; các biện pháp cai nghiện thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và môi trường sống không có khói thuốc lá; quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức cá nhân trong phòng chống tác hại của thuốc lá.
 
Các nội dung và hình thức tuyên truyền đều bảo đảm phù hợp với điều kiện sống, làm việc của đoàn viên, CNVCLĐ gắn với phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; tăng cường tuyên truyền trên các website, bản tin công đoàn trong ngành mở chuyên trang, chuyên mục viết tin, bài tuyên truyền rộng rãi về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung Luật PCTH của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho đoàn viên, CNVCLĐ.
Cùng với tác động vào nhận thức của đoàn viên, CNVCLĐ, vai trò trách nhiệm của cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp trong phòng chống tác hại của thuốc lá cũng được phát huy cao độ. Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An chỉ đạo các đơn vị đưa nội dung PCTH của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào nội quy, quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị, yêu cầu các cán bộ chủ chốt phải gương mẫu thực hiện và vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá; chỉ đạo các cấp công đoàn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện cấm hút thuốc lá theo quy định Luật PCTH của thuốc lá.
 
Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh còn chọn một số đơn vị làm điểm trong công tác PCTH của thuốc lá nhằm triển khai có hiệu quả việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá như: Công đoàn Ngành NN&PTNT tỉnh, Công đoàn Ngành Y tế tỉnh, Công đoàn Ngành GTVT, LĐLĐ thành phố Vinh thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá; triển khai ký cam kết xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc; xây dựng nội quy, quy chế, tiêu chí thi đua khen thưởng tại đơn vị… theo thống kê ở riêng các đơn vị làm điểm này đã có 147 CNVCLĐ bỏ thuốc lá.
 
Nhờ tích cực tuyên truyền, thông tin đến đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh, nhất là nam giới công tác tại các cơ quan, đơn vị, nhiều ngành nghề, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá đã có những chuyển biến tích cực, theo thống kê năm 2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh đã tuyên truyền cho hơn 75 nghìn lượt CNVCLĐ về tác hại của thuốc lá; vận động được 2.014 CNVCLĐ bỏ thuốc lá; 1.233 CNVCLĐ giảm hút thuốc lá. Đây là những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ của các cấp Công đoàn trong tỉnh; việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc cũng chính là bảo vệ sức khỏe cho người lao động, có môi trường trong lành, giúp họ làm việc hiệu quả hơn.