Khảo sát tình hình phát triển công nghiệp CNTT và tình hình đào tạo nguồn nhân lực CNTT năm 2017