Quảng Nam: Khối Kinh tế ngành tổng kết phong trào thi đua năm 2016

Chiều ngày 24/2/2017, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Khối thi đua Kinh tế ngành tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, bình xét khen thưởng năm 2016 và Ký kết giao ước thi đua năm 2017. Tham gia Hội nghị có đồng chí Võ Nguyên Huân – Phó Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác Thi đua khen thưởng của 06 đơn vị thuộc Khối.

20170228-m04.jpg
 
Năm 2016, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự năng động, tích cực của các đơn vị, phong trào thi đua trong Khối tiếp tục được duy trì, phát triển và có sức lan toả lớn, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; Nhận thức của cấp ủy đảng, đoàn thể và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò của công tác thi đua yêu nước và công tác khen thưởng được nâng lên. Hội đồng thi đua khen thưởng các đơn vị tiếp tục được kiện toàn, đổi mới hoạt động và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt vai trò tham mưu. Phong trào thi đua được triển khai trọng tâm gắn với những chủ đề, nhiệm vụ phát triển kinh tế cụ thể. Tiêu biểu như phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới; phong trào đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân…. Các cơ quan trong Khối chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, đoàn thể.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua của Khối vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định như phong trào thi đua chưa thật sự sôi nổi, một vài đơn vị tổ chức phong trào thi đua vẫn còn mang tính hình thức. Công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước còn chưa được coi trọng đúng mức, chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục. Việc tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt còn hạn chế...

Trên cơ sở kết quả kiểm tra chéo thi đua giữa các đơn vị được tổ chức vào sáng ngày 24/02/2016, Hội nghị thống nhất chọn 04/06 đơn vị của Khối để lấy phiếu bình bầu xét tôn vinh đơn vị nhất, nhì Khối thi đua năm 2016. Kết quả: Sở Thông tin và Truyền thông- dẫn đầu Khối, Sở Giao thông và Vận tải- xếp nhì Khối và Sở Tài nguyên và Môi trường - xếp vị trí thứ 3.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Quảng – Giám đốc Sở TT&TT - Trưởng Khối thi đua Kinh tế ngành năm 2016 đã triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017. Theo đó, Khối Kinh tế ngành cần tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; gắn việc tổ chức các phong trào thi đua với thực hiện Chỉ thị số 05. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xóa bỏ rào cản, phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Thực hiện đồng bộ, toàn diện và hiệu quả các Chương trình, dự án giảm nghèo, triển khai thực hiện đạt kết quả đã đề ra tại Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy. Phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị trong xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế, cải cách hành chính...    

Dịp này, lãnh đạo các đơn vị trong Khối đã ký kết giao ước thi đua năm 2017 và thống nhất bầu Sở Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng khối và Sở Công thương làm Phó Trưởng khối để điều hành hoạt động thi đua của Khối trong năm 2017./.