Biểu mẫu thống kê phục vụ xây dựng dự thảo Đề án "Quản lý, phát triển hệ thống đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020"

Chi tiết các biểu mẫu xin vui lòng tải về tại đây.

Nguồn: Vụ Thông tin cơ sở