Xây thông tư hướng dẫn kỹ thuật các biện pháp, quy trình bảo vệ thông tin

Để triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin, Bộ TT&TT vừa giao Cục An toàn thông tin chủ trì xây dựng Thông tư hướng dẫn kỹ thuật các biện pháp, quy trình bảo vệ thông tin và các hệ thống quản lý thông tin, với thời gian hoàn thành là quý III/2017.

Đây là một nội dung trong công văn của Bộ TT&TT gửi 4 đơn vị thuộc Bộ gồm Trung tâm thông tin, Cục An toàn thông tin, Văn phòng và Vụ Pháp chế hôm nay, ngày 1/9/2016 về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin.

attt-1-1.jpg

Trong công văn gửi các đơn vị nêu trên, Bộ TT&TT yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 15/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT giao Trung tâm Thông tin của Bộ chủ trì thực hiện nhiệm vụ vận hành cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu thông tin mà Bộ TT&TT có trách nhiệm cung cấp; đồng thời duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin do Bộ TT&TT tạo ra.

Với Vụ Pháp chế, trong năm 2016, Vụ này được yêu cầu chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát phân loại, lập danh mục các thông tin được công khai và những thông tin không được công khai.

Văn phòng Bộ TT&TT được giao chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin và các đơn vị liên quan số hóa các văn bản, hồ sơ tài liệu và kết nối với mạng điện tử trên toàn quốc để có thể truy cập thông tin dễ dàng từ các hệ thống khác nhau nhằm tăng cường cung cấp thông tin qua mạng điện tử; đồng thời rà soát, kiện toàn, bố trí hợp lý đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định ban hành ngày 15/7/2016.  Kế hoạch này nhằm mục đích xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; xác định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi toàn quốc.

6 nội dung chính của Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin, bao gồm: Tổ chức quán triệt việc thi hành và phổ biến nội dung của Luật; Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quyền tiếp cận thông tin của công dân; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với Điều 3 của Luật tiếp cận thông tin; Xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật; Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật; sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật; xây dựng quy chế nội bộ của các cơ quan để thực hiện quy định của Luật; Vận hành cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu thông tin; Rà soát, kiện toàn, bố trí hợp lý đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin.

Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 6/4/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018. Luật này quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Nguồn: ictnews.vn