Cơ sở hạ tầng của truyền hình analog sẽ được "sắp xếp" như thế nào để tránh lãng phí?

Trả lời:
Khi triển khai chủ trương số hóa truyền hình và hình thành các doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng toàn quốc và vùng, việc dùng chung và chia sẻ hạ tầng kỹ thuật của các Đài PTTH đã được tính đến trong các phương án thiết lập mạng viễn thông của doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng. Với nguyên tắc đảm bảo chuyên nghiệp, hiệu quả, toàn bộ hạ tầng kỹ thuật của các Đài kể cả con người sẽ được tái sử dụng hiệu quả.