Đảng ủy Bưu điện TP Cần Thơ tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Ngày 24/07/2016, Đảng ủy Bưu điện TP Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII đến toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.

2016727-m1.jpg
 
Hội nghị đã triển khai, quán triệt 3 chuyên đề trọng tâm, bao gồm: Những nội dung cơ bản và mới của báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hội nghị cũng dành thời gian triển khai chương trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng bộ bộ thành phố Cần Thơ. 
 
Thông qua Hội nghị quán triệt lần này, hầu hết cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Bưu điện TP Cần Thơ đã nắm vững nội dung các văn kiện, từ đó góp phần thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của đơn vị. 
Nguồn: Theo VNPost