Điều 3.3.LQ.12. Thông điệp dữ liệu có giá trị như văn bản

Điều 3.3.LQ.12. Thông điệp dữ liệu có giá trị như văn bản
(Điều 12 Luật Giao dịch điện tử, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2006)
Trường hợp pháp luật yêu cầu thông tin phải được thể hiện bằng văn bản thì thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng yêu cầu này nếu thông tin chứa trong thông điệp dữ liệu đó có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu khi cần thiết.