Điều 3.3.LQ.10. Hình thức thể hiện thông điệp dữ liệu