Điều 3.3.LQ.3. Áp dụng Luật giao dịch điện tử

Điều 3.3.LQ.3. Áp dụng Luật giao dịch điện tử
(Điều 3 Luật Giao dịch điện tử, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2006)
Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật giao dịch điện tử với quy định của luật khác về cùng một vấn đề liên quan đến giao dịch điện tử thì áp dụng quy định của Luật giao dịch điện tử.