Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia (để lấy ý kiến góp ý)

 
Số TT
Tên dự thảo tiêu chuẩn
 Đơn vị biên soạn
Ghi chú
Ngày đăng lấy ý kiến
Hạn cuối xử lý ý kiến
205

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hồ sơ bảo vệ cho sản phẩm phát hiện và phản hồi điểm cuối (EDR).

Dự thảo - Thuyết minh

Cục An toàn thông tin   15/6/2023 15/8/2023
204

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hồ sơ bảo vệ cho sản phẩm tường lửa ứng dụng web

Dự thảo - Thuyết minh

Cục An toàn thông tin   15/6/2023 15/8/2023
203

Đô thị thông minh - Khung dữ liệu mở

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện   28/4/2023 28/6/2023
202
Đô thị thông minh - Hướng dẫn thiết lập khung ra quyết định đối với chia sẻ dữ liệu và dịch vụ thông tin
Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện   28/4/2023 28/6/2023
201

Đô thị thông minh - Hướng dẫn thiết lập mô hình liên thông dữ liệu

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện   28/4/2023 28/6/2023
200

Công nghệ thông tin - Kiến trúc tham chiếu dữ liệu lớn - Phần 4: Bảo mật và quyền riêng tư

Dự thảoThuyết minh

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện   25/4/2023 25/6/2023
199

Công nghệ thông tin - Kiến trúc tham chiếu dữ liệu lớn - Phần 1: Khung và quy trình ứng dụng

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện   25/4/2023 25/6/2023
198

Trí tuệ nhân tạo - Quy trình vòng đời và yêu cầu chất lượng - Phần 2: Độ bền vững

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện   25/4/2023 25/6/2023
197

Trí tuệ nhân tạo - Quy trình vòng đời và yêu cầu chất lượng - Phần 1: Siêu mô hình chất lượng

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện   25/4/2023 25/6/2023
196

Đặc tả tập dữ liệu mở cho cổng dữ liệu

Dự thảo - Thuyết minh

Cục Chuyển đổi số Quốc gia   21/4/2023 21/6/2023
195

Chất lượng thuê kênh riêng SDH

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện   14/3/2023 14/5/2023
194

Giao diện quang cho thiết bị kết nối mạng SDH

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện   14/3/2023 14/5/2023
193

Các yêu cầu đối với thiết bị nút IPv6

Dự thảo - Thuyết minh

Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện   14/3/2023 14/5/2023
192

Công nghệ thông tin - Kiến trúc tham chiếu dữ liệu lớn - Phần 3: Kiến trúc tham chiếu 

Dự thảo - Thuyết minh

Viện công nghiệp phần mềm và nội số Việt Nam   01/03/2023 01/05/2023
191

Công nghệ thông tin - Trí tuệ nhân tạo - Tổng quan về tính đáng tin cậy trong trí tuệ nhân tạo

Dự thảo - Thuyết minh  

Viện công nghiệp phần mềm và nội số Việt Nam   01/03/2023 01/05/2023
190

Công nghệ thông tin - Trí tuệ nhân tạo - Các khái niệm và thuật ngữ trí tuệ nhân tạo  

Dự thảo - Thuyết minh

Viện công nghiệp phần mềm và nội số Việt Nam   01/03/2023 01/05/2023
189

Các yêu cầu và các khả năng hỗ trợ các thiết bị đeo và dịch vụ liên quan của IoT

Dự thảo - Thuyết minh

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông   22/8/2022 22/9/2022
188

Khả năng an toàn hỗ trợ tính tin cậy trong IoT

Dự thảo - Thuyết minh

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông   22/8/2022 22/9/2022
187

Các yêu cầu chung và các khả năng quản lý thiết bị trong IoT

Dự thảo - Thuyết minh

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông   22/8/2022 22/9/2022
186

Các yêu cầu và các khả năng hỗ trợ của IoT cho dữ liệu lớn

Dự thảo - Thuyết minh

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông   22/8/2022 22/9/2022
185

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn bảo đảm an  toàn máy chủ web

Dự thảo - Thuyết minh

Cục An toàn thông tin   13/01/2021 30/03/2021
184

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn bảo đảm an toàn máy chủ

Dự thảo - Thuyết minh

Cục An toàn thông tin   13/01/2021 30/03/2021
183

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn quản lý bản vá an toàn thông tin

Dự thảo - Thuyết minh

Cục An toàn thông tin   13/01/2021 30/03/2021
182

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn – Lựa chọn, triển khai và vận hành hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập

Dự thảo - Thuyết minh

Cục An toàn thông tin   13/01/2021 30/03/2021
181

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn – An toàn mạng – Phần 1: Tổng quan và khái niệm (thay thế TCVN 9801-1:2013)

Dự thảo - Thuyết minh

Cục An toàn thông tin   13/01/2021 30/03/2021
180

Trung tâm dữ liệu - Yêu cầu hạ tầng kỹ thuật viễn thông (soát xét, sửa đổi TCVN 9250:2012)

(Dự thảo - Thuyết minh)

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện   04/03/2020 04/05/2020
179

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Ứng dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 theo lĩnh vực cụ thể - Các yêu cầu

(Dự thảo - Thuyết minh)

Cục An toàn thông tin   04/03/2020 04/05/2020
178

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn phân tích và giải thích bằng chứng số

(Dự thảo - Thuyết minh)

Cục An toàn thông tin   04/03/2020 04/05/2020
177

Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Phần 7: Giao thức bản tin điều khiển Internet

(Dự thảo - Thuyết minh)

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện   08/01/2020 08/02/2020
176

Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Kiểm tra tuân thủ IPv6 của thiết bị định tuyến biên khách hàng

(Dự thảo - Thuyết minh)

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện   08/01/2020 08/02/2020
175

Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Sự phù hợp của giao thức – Phần 5: Kiểm tra giao thức bản tin điều khiển Internet

(Dự thảoThuyết minh)

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện   08/01/2020 08/02/2020
174

Công nghệ thông tin - Kiến trúc tham chiếu cho các giải pháp SOA (SOA RA)

(Dự thảo - Thuyết minh)

Cục Tin học hóa   22/03/2019 22/05/2019
173 Internet vạn vật (IoT) - Các yêu cầu chung
Dự thảo
Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn   28/01/2019 28/03/2019
172

Tiêu chuẩn về thuật ngữ, định nghĩa cho IoT

(Dự thảo - Thuyết minh)

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn   28/01/2019 28/03/2019
171

Kiến trúc tham chiếu cho Internet vạn vật

(Dự thảo - Thuyết minh)

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn   28/01/2019 28/03/2019
170

Kỹ thuật hệ thống và phần mềm – Kiểm thử phần mềm – Phần 4: Các kỹ thuật kiểm thử

(Dự thảo - Thuyết minh)

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn   14/01/2019 14/03/2019
169

Kiểm thử phần mềm - Phần 3: Tài liệu kiểm thử

(Dự thảoThuyết minh)

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn   14/01/2019 14/03/2019
168

Kiểm thử phần mềm - Phần 2: Quy trình kiểm thử

(Dự thảo - Thuyết minh)

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn   14/01/2019 14/03/2019
167

Kỹ thuật hệ thống và phần mềm – Kiểm thử phần mềm – Phần 1: Khái niệm và định nghĩa

(Dự thảo - Thuyết minh)

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn   14/01/2019 14/03/2019
166

Công nghệ thông tin – Mã hóa các đối tượng âm thanh, hình ảnh – Phần 1: Các hệ thống

(Dự thảoThuyết minh)

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn   14/01/2019 14/03/2019
165

Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG2000 - Hệ thống mã hóa lõi

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn   14/01/2019 14/03/2019
164

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn thực hiện bảo đảm an toàn hệ thống thông tin

(Dự thảo - Thuyết minh)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn   02/11/2018 02/01/2019
163

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Các yêu cầu (dự thảo 2)

(Dự thảoThuyết minh)

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn   02/11/2018 02/01/2019
162

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn xác định, tập hợp, thu thập và bảo quản bằng chứng số (dự thảo 2)

(Dự thảo - Thuyết minh)

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam biên soạn   02/11/2018 02/01/2019
161

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hồ sơ bảo vệ cho trình duyệt web (dự thảo 2)

(Dự thảo - Thuyết minh)

Cục An toàn thông tin biên soạn   02/11/2018 01/01/2019
160

Giao thức internet phiên bản 6 (Ipv6) – sự phù hợp của giao thức – Phần 4: kiểm tra giao thức tự động cấu hình địa chỉ không giữ trạng thái

(Dự thảo- Thuyết minh)

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn   20/4/2018 20/6/2018
159

Giao thức internet phiên bản 6 (Ipv6) -  Phần 6: giao thức tự động cấu hình địa chỉ không giữ trạng thái ipv6

(Dự thảo- Thuyết minh)

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn   20/4/2018
158
Công nghệ thông tin - Mã hóa hình ảnh động và âm thanh kết hợp cho phương tiện lưu trữ số lên tới 1,5 mbit/s - Phần 3: Âm thanh
Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn   16/4/2018 16/6/2018
157
Công nghệ thông tin - Mã hóa ảnh chuyển động và thông tin âm thanh kết hợp –phần 2: video
Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn   16/4/2018 16/6/2018
156
Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về truyền phát quảng bá hình ảnh số (DVB) – đặc tính thông tin dịch vụ (SI) và thông tin đặc tả chương trình (PSI) trong các hệ thống DVB
Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn   16/4/2018 16/6/2018
155
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyền chỉ vị trí  khẩn cấp hàng hải (epirb) hoạt động ở dải tần số 406,0 mhz đến 406,1 mhz
Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn   09/4/2018 09/6/2018
154 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu (và thoại)
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn   09/4/2018 09/6/2018
153 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn   09/4/2018 09/6/2018
152
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hồ sơ bảo vệ cho chức năng phòng chống xâm nhập trên thiết bị tường lửa/thiết bị mạng
Cục An toàn thông tin biên soạn   29/3/2018 29/5/2018
151
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hồ sơ bảo vệ cho trình duyệt web
Cục An toàn thông tin biên soạn   29/3/2018 29/5/2018
150
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hồ sơ bảo vệ cho thiết bị tường lửa
Cục An toàn thông tin biên soạn   29/3/2018 29/5/2018
149
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn - Hồ sơ bảo vệ cho thiết bị lưu trữ di động
(Dự thảo - Thuyết minh)
Cục An toàn thông tin biên soạn   29/3/2018 29/5/2018
148
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hồ sơ bảo vệ cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Cục An toàn thông tin biên soạn   29/3/2018 29/5/2018
147
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hệ thống quản lý an toàn thông tin – Các yêu cầu
Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn   29/3/2018 29/5/2018
146

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - hướng dẫn xác định, tập hợp, thu thập và bảo quản các bằng chứng số
(Dự thảo - Thuyết minh)

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam biên soạn   22/3/2018 22/5/2018
145

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - nguyên tắc và quy trình điều tra sự cố
(Dự thảo - Thuyết minh)

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam biên soạn   22/3/2018 22/5/2018
144 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - hướng dẫn bảo đảm phù hợp và đầy đủ của phương pháp điều tra sự cố
(Dự thảo - Thuyết minh)
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam biên soạn   22/3/2018 22/5/2018
143 Bài đo đánh giá chức năng ký số và kiểm tra chữ ký số cho văn bản điện tử trong phần mềm ứng dụng
(Dự thảo - Thuyết minh)
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn   15/03/2018 15/05/2018
142 Yêu cầu kỹ thuật đối với của chức năng ký số và kiểm tra ký số cho văn bản điện tử trong phần mềm ứng dụng
(Dự thảo - Thuyết minh)
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn   15/03/2018 15/05/2018
141 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quản trị an toàn thông tin
(Dự thảo - Thuyết minh)
Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam biên soạn   15/03/2018 15/05/2018
140 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quy tắc thực hành cho các kiểm soát an toàn thông tin dựa trên ISO/IEC 27002 cho các dịch vụ đám mây
(Dự thảoThuyết minh)
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam biên soạn   15/03/2018 15/05/2018
139 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hồ sơ bảo vệ cho Hệ điều hành
(Dự thảo - Thuyết minh)
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam biên soạn   15/03/2018 15/05/2018
138 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hồ sơ bảo vệ cho phần mèm ứng dụng
(Dự thảo - Thuyết minh)
Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam (VNCERT) biên soạn   15/03/2018 15/05/2018
137 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quy tắc thực hành để bảo vệ thông tin định danh cá nhân (PII) trên đám mây công cộng có chức năng xử lý PII
(Dự thảo - Thuyết minh)
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam biên soạn   15/03/2018 15/05/2018
136 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Mật mã hóa xác thực
(Dự thảo - Thuyết minh)
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn   10/08/2017 10/10/2017
135 Tiêu chuẩn kỹ thuật về đặc tả dữ liệu trong quy trình lưu trữ hồ sơ - Phần 2: Các quy trình quản lý
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà nội biên soạn   26/07/2017 26/09/2017
134 Tiêu chuẩn kỹ thuật về giao diện máy chủ bản đồ trong môi trường web
(Dự thảo - Thuyết minh)
Liên danh Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS – Trung tâm Chuyển giao công nghệ biên soạn   03/07/2017 03/09/2017
133 Thông tin địa lý - Tài liệu ngữ cảnh bản đồ trong môi trường web
(Dự thảo - Thuyết minh)
Liên danh Trung tâm Công nghệ phần mềm & GIS - Trung tâm Chuyển giao công nghệ biên soạn   03/07/2017 03/09/2017
132

Thông tin địa lý - Quy tắc cho lược đồ ứng dụng
(Dự thảo - Thuyết minh)

Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS – Trung tâm Chuyển giao công nghệ biên soạn   03/07/2017 03/09/2017
131 Thông tin địa lý - Dịch vụ tập dữ liệu GIS trên nền web
(Dự thảo - Thuyết minh)
Liên danh Trung tâm Công nghệ phần mềm & GIS - Trung tâm Chuyển giao công nghệ biên soạn   03/07/2017 03/09/2017
130

Thông tin địa lý - Biểu diễn vị trí điểm địa lý bằng tọa độ
(Dự thảo - Thuyết minh)

Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS – Trung tâm Chuyển giao công nghệ biên soạn   03/07/2017 03/09/2017
129 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn tạo các tập hồ sơ bảo vệ và đích an toàn
(Dự thảo - Thuyết minh)
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông biên soạn   03/03/2017 03/05/2017
128 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn đánh giá viên đánh giá biện pháp kiểm soát an toàn thông tin
(Dự thảo - Thuyết minh)
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông biên soạn   03/03/2017 03/05/2017
127 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an toàn - Đánh giá an toàn hệ thống vận hành
(Dự thảo - Thuyết minh)
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông biên soạn   03/03/2017 03/05/2017
126 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an toàn - Chọn lựa, triển khai và vận hành Hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập
(Dự thảo - Thuyết minh)
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn   03/03/2017 03/05/2017
125 Thông tin địa lý - Khuôn thức trao đổi dữ liệu địa lý
(Dự thảo - Thuyết minh)
Trung tâm Công nghệ phần mềm & GIS và Trung tâm Chuyển giao công nghệ biên soạn   24/02/2017 24/04/2017
124

Thông tin địa lý - Khung cấu trúc cho dữ liệu dạng ảnh, dạng ô lưới và dạng tập dữ liệu địa lý
(Dự thảo - Thuyết minh)

Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS – Trung tâm Chuyển giao công nghệ biên soạn   24/02/2017 24/04/2017
123 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quy tắc thực hành quản lý an toàn thông tin
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà nội biên soạn   24/02/2017 24/04/2017
122 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Ngữ cảnh xác thực cho sinh trắc học
(Dự thảo - Thuyết minh)
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn   22/02/2017 22/04/2017
121 Khuôn dạng dữ liệu mô tả sự cố an toàn mạng
(Dự thảo - Thuyết minh)
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông biên soạn   22/02/2017 22/04/2017
120 Tiêu chuẩn kỹ thuật về đặc tả dữ liệu trong quy trình lưu trữ hồ sơ - Phần 1: Đối tượng và hồ sơ
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà nội biên soạn   07/02/2017 07/04/2017
119 Công nghệ thông tin - Quy trình tạo lập dữ liệu số 3D (Số hóa, tạo lập METADATA cấu trúc trong, METADATA mô tả dữ liệu)
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn   07/02/2017 07/04/2017
118 Công nghệ thông tin - Quy trình tạo lập dữ liệu số 2D (Số hóa, tạo lập METADATA cấu trúc trong, METADATA mô tả dữ liệu)
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam biên soạn   07/02/2017 07/04/2017
 117 Công nghệ thông tin - Tiêu chuẩn kỹ thuật dữ liệu đặc tả về qui trình xử lý và trao đổi bán hành chính điện tử
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn    06/02/2017  06/04/2017
116 Công nghệ thông tin - Tiêu chuẩn kỹ thuật về METADATA mô tả một số dạng dữ liệu thông dụng
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn   06/02/2017 06/04/2017
115 Công nghệ thông tin - Nhận dạng và thu thập dữ liệu kỹ thuật tự động - Nhận dạng duy nhất - Phần 6: Các nhóm lại
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn   06/02/2017 06/04/2017
114 Công nghệ thông tin - Nhận dạng và thu thập dữ liệu kỹ thuật tự động - Nhận dạng duy nhất - Phần 5: Các mục vận chuyển trả lại riêng
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn   06/02/2017 06/04/2017
113 Công nghệ thông tin - Nhận dạng và thu thập dữ liệu kỹ thuật tự động - Nhận dạng duy nhất - Phần 4: Các sản phẩm cá nhân và sản phẩm bao bì
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn   06/02/2017 06/04/2017
112 Công nghệ thông tin - Nhận dạng và thu thập dữ liệu kỹ thuật tự động - Nhận dạng duy nhất - Phần 3: Các luật chung
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn   06/02/2017 06/04/2017
 111 Công nghệ thông tin - Nhận dạng và thu thập dữ liệu kỹ thuật tự động - Nhận dạng duy nhất - Phần 2: Thủ tục đăng ký
(Dự thảo - Thuyết minh)
 Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn    06/02/2017  06/04/2017
 110 Công nghệ thông tin - Nhận dạng và thu thập dữ liệu kỹ thuật tự động - Nhận dạng duy nhất - Phần 1: Đơn vị vận tải cá nhân
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn    06/02/2017  06/04/2017
109 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
(Dự thảo - Thuyết minh)
Cục An toàn thông tin biên soạn   24/01/2017 24/03/2017
108 Hệ thống mã hóa ảnh JPEG2000 - Các vấn đề bảo mật đối với dòng mã hóa JPEG 2000 (JPSEC)
(Dự thảo - Thuyết minh)
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn   24/01/2017 24/03/2017
107 Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG2000: Định dạng tệp hình ảnh tài liệu (Bao gồm ảnh scan, ảnh fax, ảnh tài liệu v.v...)
(Dự thảo - Thuyết minh)
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn   24/01/2017 24/03/2017
106 Hệ thống mã hóa ảnh JPEG2000 - Phần mở rộng
(Dự thảo - Thuyết minh)
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn   24/01/2017 24/03/2017
105 Thông tin và tư liệu - Định danh số cho đối tượng
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà nội biên soạn   24/01/2017 24/03/2017
104 Tiêu chuẩn kỹ thuật tạo lập chi mục (dùng cho MetaData và tài liệu toàn văn)
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Công nghệ thông tin Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn   24/01/2017 24/03/2017
103 Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000: Mã hóa hình ảnh JPEG 2000 khi truyền dẫn trong môi trường vô tuyến (JPWL)
(Dự thảo - Thuyết minh)
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn   24/01/2017 24/03/2017
102 Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG2000 - Bộ mã hóa JPEG2000 mức đầu vào
(Dự thảo - Thuyết minh)
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn   24/01/2017 24/03/2017
101 Bộ từ vựng về hệ thống thông tin địa lý (GIS)
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam phối hợp xây dựng dự thảo   03/10/2016 03/12/2016
100 Bộ từ vựng về trao đổi thông tin
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam phối hợp xây dựng dự thảo   03/10/2016 03/12/2016
99

Bộ từ vựng về tạo lập và lưu trữ thông tin
(Dự thảo - Thuyết minh)

Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam phối hợp xây dựng dự thảo   03/10/2016 03/12/2016
98 Giao thức Internet phiên bản 6 (IPV6) - Sự phù hợp của giao thức - Phần 3: Kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật IPV6
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn   01/08/2016 01/10/2016
97 Giao thức Internet phiên bản 6 (IPV6) - Giao thức phát hiện đối tượng nghe MULTICAST
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn   01/08/2016 01/10/2016
96
Mã hóa các đối tượng hình ảnh âm thanh - Truyền tải các nội dung đa phương tiện trên mạng IP
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn
 
30/05/2016
30/07/2016
95
Mã hóa các đối tượng hình ảnh âm thanh - Định dạng tệp MP4
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn
 
30/05/2016
30/07/2016
94
Công nghệ thông tin - Mã hóa các đối tượng hình ảnh, âm thanh - Định dạng dòng văn bản
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn
 
30/05/2016
30/07/2016
93
Khối truy nhập có điều kiện dùng trong truyền hình kỹ thuật số – Yêu cầu kỹ thuật đối với giao diện chung mở rộng (CI Plus)
Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn
 
30/05/2016
30/07/2016
92
Các thay đổi trong dao thức với phần mở rộng bảo mật  DNS (DNSSEC)
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn
 
25/05/2016
25/07/2016
91
Các yêu cầu và hướng dẫn bảo mật DNS (DNSSEC)
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn
 
04/05/2016
04/07/2016
90
Mã hóa các đối tượng hình ảnh âm thanh mô hình nén đồ họa 3D
(Dự thảo – Thuyết minh)
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn
 
22/03/2016
22/05/2016
89
Mã hóa các đối tượng hình ảnh âm thanh – Khuôn dạng File đa phương tiện theo chuẩn ISO
(Dự thảo – Thuyết minh)
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn
 
22/03/2016
22/05/2016
88
Mã hóa các đối tượng hình ảnh âm thanh – Tương tác giữa âm thanh với các hệ thống
(Dự thảo – Thuyết minh)
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn
 
22/03/2016
22/05/2016
87
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn cho an toàn mạng
(Dự thảo – Thuyết minh)
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn
 
22/03/2016
22/05/2016
86
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Bộ khung đảm bảo an toàn Công nghệ thông tin – Phần 2: Các phân tích
(Dự thảo – Thuyết minh)
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn
 
22/03/2016
22/05/2016
85
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Bộ khung đảm bảo an toàn Công nghệ thông tin – Phần 1: GIới thiệu và Khái niệm
(Dự thảo – Thuyết minh)
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn
 
22/03/2016
22/05/2016
84
Tiêu chuẩn về hộp mực in Laser
(Dự thảo - Thuyết minh)
Vụ Công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông biên soạn
 
22/06/2015
21/08/2015
83
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - An toàn mạng - Phần 2: Hướng dẫn thiết kế và triển khai an toàn mạng
(Dự thảo - Thuyết minh)
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) biên soạn
 
18/06/2015
17/08/2015
82
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Tổng quan và từ vựng
(Dự thảo - Thuyết minh)
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) biên soạn
 
18/06/2015
17/08/2015
81
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hệ thống phương pháp đánh giá an toàn công nghệ thông tin
(Dự thảo - Thuyết minh)
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn
 
15/06/2015
14/08/2015
80
Kênh thuê riêng Ethernet Điểm-Điểm - Yêu cầu chất lượng
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn
 
15/06/2015
14/08/2015
79
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Đánh giá an toàn sinh trắc học
(Dự thảo - Thuyết minh)
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn
 
09/06/2015
08/08/2015
78
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu đối với các cơ quan kiểm toán và chứng nhận các hệ thống quản lý an toàn thông tin
(Dự thảo - Thuyết minh)
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn
 
25/05/2015
24/07/2015
77
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn quản lý an toàn thông tin cho các dịch vụ tài chính
(Dự thảo Thuyết minh)
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn
 
25/05/2015
24/07/2015
76
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn quản lý an toàn thông tin cho các tổ chức viễn thông dựa trên ISO/IEC 27002
(Dự thảo - Thuyết minh)
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn
 
25/05/2015
24/07/2015
75
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn kiểm toán hệ thống quản lý an toàn thông tin
(Dự thảo - Thuyết minh)
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn
 
25/05/2015
24/07/2015
74
Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn cho công nghệ thông tin và truyền thông cho tính liên tục nghiệp vụ
(Dự thảo - Thuyết minh)
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn
 
25/05/2015
24/07/2015
73
Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Các mở rộng đối với dữ liệu ba chiều
(Dự thảo - Thuyết minh)
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn
 
08/05/2015
07/07/2015
72
Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Phần mềm tham chiếu
(Dự thảo - Thuyết minh)
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn
 
08/05/2015
07/07/2015
71
Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Các công cụ tương tác, các giao thức và API
(Dự thảo - Thuyết minh)
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn
 
08/05/2015
07/07/2015
70
Thiết bị chống sét trên đường dây viễn thông - Các yêu cầu và phương pháp thử
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn
 
24/04/2015
24/06/2015
69
Thiết bị chống sét trên đường điện hạ áp (SPD) cung cấp cho thiết bị điện tử, viễn thông - Các yêu cầu và phương pháp thử
(Dự thảo Thuyết minh)
Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn
 
24/04/2015
24/06/2015
68
Mạng VIễn thông - Cáp quang công nghệ bọc chặt - Yêu cầu kỹ thuật
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn
 
23/04/2015
23/06/2015
67
Hệ thống truy nhập quang thụ động GPON - Phần tiện ích truyền tải vật lý
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn
 
23/04/2015
23/06/2015
66
Tương thích điện từ (EMC) - Phần 1-2: Quy định chung - Phương pháo luận để đạt được an toàn chức năng của hệ thống điện từ bao gồm cả thiết bị liên quan đến hiện tượng điện từ
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn
 
23/04/2015
23/06/2015
65
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quản lý sự cố an toàn thông tin
(Dự thảo Thuyết minh)
Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn
 
22/04/2015
22/06/2015
64
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chống chối bỏ - Phần 3: Các cơ chế sử dụng kỹ thuật bất đối xứng
(Dự thảo - Thuyết minh)
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam biên soạn
 
22/04/2015
22/06/2015
63
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chống chối bỏ - Phần 2: Các cơ chế sử dụng kỹ thuật đối xứng
(Dự thảo Thuyết minh)
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam biên soạn
 
22/04/2015
22/06/2015
62
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chống chối bỏ - Phần 1: Giới thiệu chung
(Dự thảo Thuyết minh)
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam biên soạn
 
22/04/2015
22/06/2015
61
Dịch vụ DHCP không giữ trạng thái cho IPv6
(Dự thảo - Thuyết minh)
Vụ Khoa học và Công nghệ biên soạn
 
03/04/2015
03/06/2015
60
Các phương thức cấu hình DNS cho DHCPv6
(Dự thảo - Thuyết minh)
Vụ Khoa học và Công nghệ biên soạn
 
03/04/2015
03/06/2015
59
Giao thức cấu hình địa chỉ động cho IPv6
(Dự thảo - Thuyết minh)
Vụ Khoa học và Công nghệ biên soạn
 
03/04/2015
03/06/2015
58
Giao thức Internet phiên bản 6 (IPV6) - Phần 4: Giao thức khám phá MTU của tuyến
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn
 
29/09/2014
29/11/2014
57
Giao thức Internet phiên bản 6 (IPV6) - Phần 3: Giao thức khám phá nút mạng lân cận cho IPV6
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn
 
29/09/2014
29/11/2014 
56
 Giao thức Internet phiên bản 6 (IPV6) - Phần 2: Kiến trúc địa chỉ IPV6
(Dự thảo Thuyết minh)
 Vụ Khoa học và Công nghệ biên soạn
 
 29/09/2014
29/11/2014 
55
Giao thức Internet phiên bản 6 (IPV6) - Phần 1: Bài đo đánh giá tuân thủ
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn
 
29/09/2014
29/11/2014
54
Kỹ thuật hệ thống và phần mềm - Các quá trình vòng đời phần mềm
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Khoa học và Kỹ thuật Bưu điện
 
05/03/2014
05/05/2014
53
Dịch vụ truyền hình Streaming trên mạng di động 3G - Yêu cầu chất lượng
(Dự thảo - Thuyết minh)
Cục Viên thông
 
28/02/2014
28/04/2014
52
Công nghệ thông tin - Các ký thuật an toàn - Quản lý an toàn thông tin cho truyền thông liên tổ chức, liên ngành
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Khoa học và Kỹ thuật Bưu điện
 
28/02/2014
28/04/2014
51
Công nghệ thông tin - Các ký thuật an toàn - Hướng dẫn triển khai hệ thống quản lý an toàn thông tin
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Khoa học và Kỹ thuật Bưu điện
 
28/02/2014
28/04/2014
50
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quản lý an toàn thông tin - Đo lường
(Dự thảo - Thuyết minh)
Viện Khoa học và Kỹ thuật Bưu điện
 
28/02/2014
28/04/2014
49
Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-8: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với từ trường tần số nguồn
(Dự thảo - Thuyết minh)
Định dạng PDF:
Viện Khoa học và Kỹ thuật Bưu điện
 
03/10/2013
03/12/2013
48
Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-6: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn tần số vô tuyến
(Dự thảo - Thuyết minh)
Định dạng PDF:
Viện Khoa học và Kỹ thuật Bưu điện
 
03/10/2013
03/12/2013
47
Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-3: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với nhiều phát xạ tần số vô tuyến
(Dự thảo - Thuyết minh)
Định dạng PDF:
Viện Khoa học và Kỹ thuật Bưu điện
 
03/10/2013
03/12/2013
46
Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-2: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với hiện tượng phóng tĩnh điện
(Dự thảo - Thuyết minh)
Định dạng PDF:
Viện Khoa học và Kỹ thuật Bưu điện
 
03/10/2013
03/12/2013
45
Kỹ thuật phần mềm - Yêu cầu và đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm - Yêu cầu chất lượng và hướng dẫn kiểm tra sản phẩm phần mềm sẵn sàng phổ biễn và thương mại hóa
(Dự thảo - Thuyết minh)
Định dạng PDF:
Viện Khoa học và Kỹ thuật Bưu điện
 
03/10/2013
03/12/2013
44
Công nghệ Thông tin - Kỹ thuật an toàn - An toàn mạng - Phần 3: Các kịch bản kết nối mạng tham chiếu - Nguy cơ, kỹ thuật thiết kế và các vấn đề kiểm soát
(Dự thảo - Thuyết minh)
Định dạng PDF:
Viện Khoa học và Kỹ thuật Bưu điện
 
03/10/2013
03/12/2013
43
Phiến đấu dây CAT5/CAT5E - Yêu cầu kỹ thuật
(Dự thảo Thuyết minh)
Định dạng PDF:
Viện Khoa học và Kỹ thuật Bưu điện
 
10/06/2013
10/08/2013
42
Cáp đồng trục dùng trong mạng phân phối tín hiệu truyền hình cáp - Yêu cầu kỹ thuật
(Dự thảo - Thuyết minh)
Định dạng PDF:
Viện Khoa học và Kỹ thuật Bưu điện
 
10/06/2013
10/08/2013
41
Mạng Viễn thông - Đặc điểm kỹ thuật giao thức Internet phiên bản 6 (IPV6)
Vụ Khoa học và Công nghệ Bộ Thông tin và Truyền thông dự thảo
 
03/12/2012
03/02/2013
40
Tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật tín hiệu truyền hình Internet
Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử dự thảo
 
21/09/2012
21/11/2012
39
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - An toàn mạng - Phần 1: Tổng quan và khái niệm
Viện Khoa học và Kỹ thuật Bưu điện và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam dự thảo
 
21/09/2012
21/11/2012
38
Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quản lý rủi ro an toàn thông tin
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam dự thảo
 
21/09/2012
21/11/2012
37
Trung tâm dữ liệu - Yêu cầu kỹ thuật về hạ tầng viễn thông
(Dự thảo - Thuyết minh)
Vụ Khoa học và Công nghệ Bộ Thông tin và Truyền thông dự thảo
 
 
 
36
Tiêu chuẩn cho Trang thông tin điện tử hỗ trợ người khuyết tật truy cập và sử dụng thông tin
Viện KHKT Bưu điện dự thảo
 
30/09/2011
30/11/2011
35
Kỹ thuật thiết kế, lắp đặt hệ thống cáp thông tin trong các tòa nhà
Viện KHKT Bưu điện dự thảo
 
30/09/2011
30/11/2011
34
Chất lượng dịch vụ Video thoại tốc độ thấp sử dụng cho trao đổi ngôn ngữ ký hiệu và đọc mỗi thời gian thực
Viện KHKT Bưu điện dự thảo
 
30/09/2011
30/11/2011
33
Cáp quang treo kết hợp dây chống sét
Viện KHKT Bưu điện dự thảo
 
30/09/2011
30/11/2011
32
Quy phạm An toàn điện trong bưu chính viễn thông
Viện KHKT Bưu điện, Học viện CN BCVT, các chuyên gia trong và ngoài Tập đoàn BCVT dự thảo
 
30/09/2011
30/11/2011
31
Chất lượng truyền dẫn điện thoại - gắn kết thiết bị trợ thính với máy điện thoại
Viện KHKT Bưu điện dự thảo
 
30/09/2011
30/11/2011
30
Tương thích điện từ trường (EMC) cho các thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp
Viện KHKT Bưu điện dự thảo
 
 
 
29
Giới hạn rung pha và trôi pha trong mạng số theo phân cấp số đồng bộ (SDH) và phân cấp 2048 Kbit/s
Viện KHKT Bưu điện, Học Viện công nghệ Bưu chính Viễn thông dự thảo
 
 
 
28
Giao diện mạng STM-N theo phân cấp số đồng bộ (SDH)
Viện KHKT Bưu điện dự thảo
 
 
 
27
Hướng dẫn thiết kế các dịch vụ tương tác sử dụng tín hiệu DTMF
Vụ Khoa học và Công nghệ dự thảo
 
01/04/2011
01/06/2011
(Đã hết hạn)
26
Hệ thống điện thoại dùng thẻ - Yêu cầu kỹ thuật
Viện KHKT Bưu điện dự thảo
 
01/04/2011
01/06/2011
(Đã hết hạn)
25
Mạng viễn thông - Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm – Yêu cầu kỹ thuật
Viện KHKT Bưu điện dự thảo
 
 
 
20/12/2010
(Đã hết hạn)
24
Mạng viễn thông – Cáp sợi quang vào nhà thuê bao – Yêu cầu kỹ thuật
Viện KHKT Bưu điện dự thảo
 
 
20/12/2010
(Đã hết hạn)
23
Mạng viễn thông – Cáp sợi đồng thông tin băng rộng (CAT5, CAT5e) – Yêu cầu kỹ thuật
Viện KHKT Bưu điện dự thảo
 
 
20/12/2010
(Đã hết hạn)
22
Mạng Viễn thông - Cáp sợi đồng vào nhà thuê bao - yêu cầu kỹ thuật (Dự thảo - Thuyết minh)
Viện KHKT Bưu điện dự thảo
 
 
20/12/2010
(Đã hết hạn)
21
Điểm truy nhập Internet công cộng – Các yêu cầu kỹ thuật hỗ trợ người già và người khuyết tật tiếp cận và sử dụng
(Dự thảo – Thuyết minh)
Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì dự thảo
 
 
20/12/2010
(Đã hết hạn)
20
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Các tiêu chí đánh giá an toàn công nghệ thông tin – Phần 3: Các yêu cầu đảm bảo an toàn
(Dự thảo – Thuyết minh)
Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam dự thảo
 
 
20/12/2010
(Đã hết hạn)
19
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Các tiêu chí đánh giá an toàn công nghệ thông tin – Phần 2: Các yêu cầu chức năng an toàn
(Dự thảo – Thuyết minh)
Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam dự thảo
 
 
25/11/2010
(Đã hết hạn)
18
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Các tiêu chí đánh giá an toàn công nghệ thông tin – Phần 1: Giới thiệu và mô hình tổng quát
(Dự thảo – Thuyết minh)
Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam dự thảo
 
 
25/11/2010
(Đã hết hạn)
17
Hệ thống thông tin cáp sợi quang – Yêu cầu kỹ thuật
(Dự thảoThuyết minh)
Viện KHKT Bưu điện dự thảo
 
 
25/11/2010
(Đã hết hạn)
16
Thiết bị nguồn 48 VDC dùng cho thiết bị viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật
(Dự thảo– Thuyết minh)
 
Viện KHKT Bưu điện dự thảo
 
 
25/11/2010
(Đã hết hạn)
15
Sách – Yêu cầu chung
(Dự thảo– Thuyết minh)
 
 
 
15/11/2010
(Đã hết hạn)
14
Dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng - Các yêu cầu 
(Dự thảo– Thuyết minh)
 
 
 
15/11/2010
(Đã hết hạn)
13
Máy thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp - Đặc tính miễn nhiễm - Giới hạn và phương pháp đo
(Dự thảo– Thuyết minh)
 
 
 
15/11/2010
(Đã hết hạn)
12
Hệ thống báo hiệu số 7 - Yêu cầu kỹ thuật phần cơ sở
(Dự thảo– Thuyết minh)
 
 
 
15/11/2010
(Đã hết hạn)
11
Hệ thống báo hiệu R2 - Yêu cầu kỹ thuật
(Dự thảo– Thuyết minh)
 
 
 
15/11/2010
(Đã hết hạn)
10
Công nghệ thông tin – Quản lý dịch vụ – Phần 2: Quy tắc thực hành
(Dự thảo– Thuyết minh)
 
 
 
15/11/2010
(Đã hết hạn)
9
Công nghệ thông tin – Quản lý dịch vụ – Phần 1: Các yêu cầu
(Dự thảo– Thuyết minh)
 
 
 
15/11/2010
(Đã hết hạn)
8
Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn - Quy tắc thực hành quản lý an toàn thông tin
(Dự thảo– Thuyết minh)
 
 
 
15/11/2010
(Đã hết hạn)
7
Công nghệ thông tin – Đánh giá sản phẩm phần mềm - Phần 6: Quy trình đánh giá chất lượng sử dụng
(Dự thảo– Thuyết minh)
 
 
 
15/11/2010
(Đã hết hạn)
6
Công nghệ thông tin – Đánh giá sản phẩm phần mềm - Phần 5: Quy trình đánh giá chất lượng trong
(Dự thảo– Thuyết minh)
 
 
 
15/11/2010
(Đã hết hạn)
5
Công nghệ thông tin – Đánh giá sản phẩm phần mềm - Phần 4: Quy trình đánh giá chất lượng ngoài
(Dự thảo– Thuyết minh)
 
 
 
15/11/2010
(Đã hết hạn)
4
 Công nghệ thông tin – Đánh giá sản phẩm phần mềm - Phần 3: Tiêu chí đánh giá chất lượng sử dụng
(Dự thảo– Thuyết minh)
 
 
 
15/11/2010 
(Đã hết hạn)
3
Công nghệ thông tin – Đánh giá sản phẩm phần mềm - Phần 2: Tiêu chí đánh giá chất lượng trong
(Dự thảoThuyết minh
 
 
 
 15/11/2010
(Đã hết hạn)
2
Công nghệ thông tin – Đánh giá sản phẩm phần mềm - Phần 1: Tiêu chí đánh giá chất lượng ngoài.
(Dự thảoThuyết minh)
 
 
 
 15/11/2010
(Đã hết hạn)
1
Dịch vụ truyền hình cáp số - Yêu cầu kỹ thuật tín hiệu truyền hình cáp số tại điểm kết nối thuê bao
(dự thảo – Thuyết minh)
 
Cục Quản lý PTTH và TT Điện tử chủ trì xây dựng dự thảo – Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2010 
1/9/2010 
 1/11/2010
(Đã hết hạn)
 

 

 

 

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ