Dự án từ nguồn ngân sách nhà nước đang thực hiện năm 2016

Quyết định số 98/QĐ-BTTTT ngày 21/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 1) của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

STT
Tên dự án
Chủ đầu tư
Tổng mức đầu tư
(triệu đồng)
Lĩnh vực
1
Đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu ngành xuất bản, in và phát hành
Cục Xuất bản, in và phát hành
35.400
Thông tin
2
Đầu tư trang thiết bị, công cụ phần mềm đánh giá xếp hạng trang thông tin điện tử và nội dung thông tin trên internet phục vụ công tác quản lý nhà nước
Trung tâm đo kiểm và dịch vụ phát thanh truyền hình
45.000
Thông tin
3
Đầu tư hạ tầng kỹ thuật quảng bá xuất bản phẩm Việt nam và đẩy mạnh thông tin đối ngoại
Cục Xuất bản, in và phát hành
35.000
Thông tin
4
Xây dựng hệ thống phòng, chống, ngăn chặn thư rác
Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam
28.500
Công nghệ thông tin
5
Nâng cấp và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông
Trung tâm Thông tin
60.068
Công nghệ thông tin
6
Đầu tư hệ thống phục vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn thông tin của Việt Nam tại Cục An toàn thông tin
Cục An toàn thông tin
19.948
Công nghệ thông tin
7
Đầu tư hệ thống thông tin phục vụ điều hành, quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT của Việt Nam tại Cục Tin học hóa
Cục Tin học hóa
15.000
Công nghệ thông tin
8
Dự án “nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam” (phần vốn đối ứng)
Ban quản lý dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam
6.183
Công nghệ thông tin
9
Nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia
Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia
10.500
Công nghệ thông tin
10
Nâng cấp Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt Hàn thành Trường Đại học CNTT truyền thông hữu nghị Việt Hàn
Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt Hàn
201.114
Giáo dục – Đào tạo
11
Đầu tư nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo và nghiên cứu về an toàn, an ninh thông tin cho Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
34.946
Khoa học – Công nghệ
12
Phát triển hạ tầng khung chính phủ điện tử Việt Nam – Giai đoạn 1
Cục Tin học hóa
100.000
Chương trình mục tiêu về CNTT giai đoạn 2016-2020