Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý, điều phối việc thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên phạm vi cả nước.

Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ  viễn thông công ích có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại Thành phố Hà Nội.

Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1763/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

Địa chỉ liên hệ: Tầng 4, Tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.32323115

bql01.png

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Phòng Hỗ trợ hạ tầng

Phòng Hỗ trợ dịch vụ