Danh sách đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

 Năm 2015, có 19 đơn vị phát hành xuất bản phẩm đủ điều kiện cấp xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm.