Danh sách cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản

Trong tổng số 60 nhà xuất bản trên cả nước có 29 nhà xuất bản đã được cấp đổi giấy phép thành lập và 31 nhà xuất bản chưa được cấp đổi giấy phép thành lập.