Bộ trưởng Bộ TT&TT sẽ tiếp công dân định kỳ hàng tháng

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 18/3/2016, Bộ trưởng Bộ TT&TT sẽ trực tiếp tiếp công dân theo định kỳ 1 ngày/ tháng tại phòng tiếp công dân của Bộ. Lịch tiếp công dân của Bộ trưởng sẽ được thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

img
Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư 03/2016/TT-BTTTT (Thông tư 03) quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ. 

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/3/2016, Thông tư này quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ TT&TT bao gồm: công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và chế độ báo cáo.

Cụ thể, đối với việc tiếp công dân, Thông tư 03 nêu rõ, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân gồm: Bộ TT&TT; Cục thuộc Bộ TT&TT; Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực; Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ TT&TT có liên quan đến việc giải quyết chế độ, chính sách, quyền lợi của công dân, tổ chức.

Trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân thực hiện theo quy định tại Điều 18 của Luật Tiếp công dân và Điều 4 Nghị định 64 ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. Trách nhiệm của người tiếp công dân thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Luật Tiếp công dân.

Việc tiếp công dân thường xuyên được thực hiện tại phòng tiếp công dân trong giờ hành chính, trừ trường hợp đột xuất do người có thẩm quyền quyết định.

Thanh tra Bộ TT&TT có trách nhiệm giúp Bộ trưởng tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại địa điểm tiếp công dân của Bộ; chủ trì tổ chức, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trong việc tiếp công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh  theo quy định của pháp luật; phân công công chức, viên chức có đủ năng lực làm công tác thường trực tiếp công dân trong các ngày làm việc tại nơi tiếp công dân của Bộ; yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có liên quan cử công chức, viên chức cùng tham gia tiếp công dân tại phòng tiếp công dân khi cần thiết; đồng thời hướng dẫn, trả lời việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT cử công chức, viên chức tham gia tiếp công dân khi nội dung liên quan đến trách nhiệm tham mưu và có yêu cầu của Thanh tra Bộ. Các Cục, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ TT&TT giao cho phòng có chức năng thanh tra (trường hợp có chức năng thanh tra), bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ hoặc văn phòng làm nhiệm vụ tiếp công dân.

Cũng theo quy định tại Thông tư 03, Bộ trưởng sẽ trực tiếp tiếp công dân theo định kỳ 1 ngày/ tháng tại phòng tiếp công dân của Bộ. Ngoài thời gian tiếp công dân định kỳ hàng tháng, Bộ trưởng cũng sẽ trực tiếp hoặc tùy theo nội dung phân công Thứ trưởng tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân.

Trong việc tiếp công dân của Bộ trưởng, Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí lịch tiếp công dân của Bộ trưởng (hoặc Thứ trưởng được Bộ trưởng ủy quyền) 1 ngày/ tháng và các trường hợp đột xuất khác theo quy định của pháp luật; thông báo và cập nhật lịch tiếp công dân của Bộ trưởng trên hệ thống lịch làm việc của Lãnh đạo Bộ, niêm yết lịch tiếp công dân tại phòng tiếp công dân của Bộ; chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin thông báo về lịch tiếp công dân của Bộ trưởng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ; bảo đảm an ninh, trật tự tại địa điểm tiếp công dân.

Thanh tra Bộ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ chuẩn bị kế hoạch, hồ sơ, tài liệu phục vụ buổi tiếp công dân của Bộ trưởng, báo cáo Bộ trưởng xem xét, chỉ đạo. Các đơn vị thuộc Bộ đang giải quyết vụ việc Bộ trưởng dự kiến tiếp công dân có trách nhiệm chủ động chuẩn bị nội dung, hồ sơ, tài liệu phục vụ buổi tiếp công dân của Bộ trưởng; đồng thời phối hợp với Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ chuẩn bị kế hoạch buổi tiếp công dân của Bộ trưởng.