Ưu tiên loại hình dịch vụ viễn thông công ích thiết yếu

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu xây dựng danh mục dịch vụ viễn thông công ích với các dịch vụ viễn thông bắt buộc, dịch vụ viễn thông phổ cập và xác định loại hình dịch vụ viễn thông công ích thiết yếu cần được ưu tiên cung cấp trong từng giai đoạn, bao gồm cả thông tin hàng hải và thông tin vệ tinh.

img
Cung cấp dịch vụ viễn thông công ích là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách xã hội, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được sử dụng dịch vụ viễn thông, rút ngắn khoảng cách về thông tin giữa các vùng, các đối tượng trong cả nước.
 
Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 7/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ thành công đã mang lại hiệu quả thiết thực, đã phổ cập dịch vụ điện thoại cố định trên phạm vi toàn quốc.
Để phát huy kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung phát triển hạ tầng viễn thông công ích trên địa bàn cả nước, hài hòa với phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp viễn thông và mức đóng góp vào Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; ưu tiên phát triển nhằm đảm bảo việc truy cập, kết nối đến các dịch vụ viễn thông bắt buộc, thiết yếu được nhanh chóng, thuận tiện; có chính sách hợp lý hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ viễn thông bắt buộc, thiết yếu.
 
Đối với công tác quản lý triển khai, hạn chế tối đa việc thực hiện theo hình thức đầu tư dự án; đối với nhiệm vụ phát triển hạ tầng công ích, thực hiện theo hướng các doanh nghiệp sẽ đăng ký và được lựa chọn thực hiện nhiệm vụ viễn thông công ích trên cơ sở khả năng đáp ứng yêu cầu triển khai và yêu cầu về mức hỗ trợ với hình thức ghi thu, ghi chi thông qua Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định.
 
 Phó Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu các nội dung trên, đặc biệt về nội dung các chương trình thành phần, mức, hình thức đóng góp vào Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
 
Nguồn: Theo http://baodientu.chinhphu.vn