Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ: Tổ 1A, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: (0281) 3810198 - Fax: (281) 3871064
 
Giám Đốc: Hà Văn Tiến
ĐT:02813.506 667
 
Phó Giám đốc: Nông Văn Niệp
ĐT: 02813.871 999
 
Phó Giám đốc: Lô Quang Tuyến
ĐT: 02813. 810 656
 
Văn phòng sở
- Chánh văn phòng: Cà Ngọc Huấn
ĐT cơ quan: 02813 810 198
- Phó Chánh văn phòng: Hoàng Thị Bích Thuận
ĐT cơ quan: 02813 810 198
 
Phòng Quản lý Công nghệ thông tin
Trưởng phòng: Ngô Huy Thắng
ĐT cơ quan: 02813 871 626
 
Phòng quản lý Viễn thông
Trưởng phòng: Nông Xuân Huy
ĐT cơ quan: 02813 810 440
 
Phòng quản lý Bưu chính
Trưởng phòng: Đinh Thị Loan
ĐT cơ quan: 02813 880 168
 
Phòng quản lý Xuất bản
Trưởng phòng: Nông Thị Phúc
ĐT cơ quan: 02813 810 824
 
Thanh tra
Phó Chánh Thanh tra: Trần Ngọc Trung
ĐT cơ quan: 02813 810 298
 
Phòng Kế hoạch – Tài chính
- Trưởng phòng: Hà Thị Hoa
ĐT cơ quan:     02813 871 063
- Phó phòng: Hoàng Thị Xuyến
ĐT cơ quan:     02813 871 063
Email:  xuyenht.tt@backan.gov.vn