Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Ngày 13/6/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2011/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Sau hai năm thực hiện, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức tổng hợp, đánh giá mức độ triển khai dịch vụ công trực tuyến và tình hình hoạt động của trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử (Website/Portal) của các cơ quan nhà nước. Nhìn chung, trong năm 2012, các Bộ ngành và địa phương đã chú ý đầu tư nâng cấp và vận hành Website/Portal theo đúng các quy định của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP.

img

Ảnh minh họa.

Trong việc cung cấp thông tin, Website/Portal của các cơ quan nhà nước đã cung cấp ngày càng đầy đủ và kịp thời các thông tin về hoạt động của cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, các hạng mục thông tin sau: Thông tin chỉ đạo điều hành, chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước và Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công cần phải được các Bộ, ngành và địa phương cung cấp đầy đủ hơn nữa trong năm 2013.

Trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số lượng và chất lượng các dịch vụ công mức độ 3 và 4 ngày càng tăng, người dân và doanh nghiệp cũng đã tham gia sử dụng nhiều hơn. Tuy nhiên, để các dịch vụ công trực tuyến thực sự hiệu quả, các cơ quan nhà nước cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích để người dân và doanh nghiệp biết và tham gia nhiều hơn. Bên cạnh đó, các Bộ, ngành và địa phương cần phải xây dựng Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của đơn vị thật sự phù hợp với yêu cầu của thực tế và đảm bảo tính khả thi.

Trong công tác quản lý vận hành, Website/Portal của các cơ quan nhà nước đã hoạt động ổn định. Mặc dù vậy, các Bộ ngành và địa phương vẫn cần phải chú ý hơn tới công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và xây dựng các quy chế, chính sách quản lý, vận hành, duy trì Website/Portal và tiếp tục đầu tư nâng cấp Website/Portal để đáp ứng đầy đủ theo các yêu cầu của Nghị định.